اخبار مجتمع

ساختمان

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ مدیر پروژه ٢-١٩/٢۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٣ ٢ ٣ ١
٢ مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK ٣۴٣٢-٢٩-۰۰۴-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٣ ٢ ٣ ١
٣ برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP) ٣۴٣٢-٢٩-۰١٢-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٣ ٢ ٣ ١
۴ برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P٣) ۰-٢٢/١۴/١/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٣ ٢ ٣ ١
۵ طراح اجزاء سیستم آبرسانی با نرم افزار LOOP ٨-٧١/٩۴/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
۶ طراح پمپ برای ایستگاه پمپاژ با نرم افزار PUMP ٨-٧١/٩۵/١/٢ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٧ طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار STROM ٨-٧١/٩٢/١/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٨ طراحی پروژه راه سازی با نرم افزار Auto CAD Land Development ٣۴٣٢-٢٩-۰۰٣-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٩ مدیر مهندسان مشاور ١-٣۴/٢۴/١/٢ ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١۰ طراحی و مدل سازی سازه های فولادی و بتنی به وسیله نرم افزار Revit Structure ٣۴٣٢-٢٩-۰۰١-١ ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١١ تحلیل و طراحی سازه نگهبان با نرم¬افزارهای Plaxis٢D و SLOPE/W ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٢ تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS ٢١۴٢۴۰٢٩۰۰٣۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٣ طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی) ٣۴٣٢-٢٩-۰۰٧-١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١۴ طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان ٣۴٣٢-٢٩-۰۰٩-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١۵ تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe ۰-٢٢/١۵/١/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١۶ طراحی سازه های بتن مسلح ٣۴٣٢-٢٩-۰۰٨-١ ١ ۴ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٧ طراحی ساختمان‌های هوشمند و مقاوم در برابر زلزله ۰-٣٢/۵٨/١/١ ١ ۵ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٨ تحلیلگر و طراح سازه های بتنی و فلزی١١١STAAD ۰-٢٢/١٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٩ طراح و آنالیز سازه با SAP ۰-٢٢/١٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢۰ طراح و برنامه ریز حفاری چاه های عمیق آب ۰-٣٢/٩٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢١ طراح لوله های آبرسانی با مخازن ثابت و متغیر WESENT ٨-٧١/٩١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢٢ طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS ٨-٧١/٩٩/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢٣ طراح هیدرولیکی با برنامه ١١ -MIKE ٨-٧۴/۴۶/١/٢ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢۴ طراح هیدرولیکی با برنامه EHC-HMS ٨-٧۴/۴۵/١/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢۵ طراح آنالیز اجزای سازه ای با استفاده از نرم افزار ABUQUS ٣۴٣٢-٢٩-۰١٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢۶ طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL) ٣۴٣٢-٢٩-۰١١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢٧ مسئول یا سرپرست اکیپ راهسازی و راهداری ٣-۵٩/۶٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢٨ تحلیگر و طراحی سازه های فولادی،بتنی و صنعتی به کمک نرم افزار Robot Structure ٣۴٣٢-۰٢٩-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ١ ۶ ١ ٢
٢٩ ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE) ٢٢۶٣-٢٩-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٣ ۶ ٢ ٢
٣۰ مربی اجرای مقاوم سازی ١-٣٢/٨۶ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢
٣١ مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانها ٢-١٩/٢۴/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٩ ١ ۶ ٢
٣٢ انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی ٣١٢٣-٢٩-۰۵٢-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٩ ١ ۶ ٢
٣٣ تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز شهری ٣١٢٣-٢٩-۰۵٣-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٩ ١ ۶ ٢
٣۴ مدیر پیمان عمومی ٢-١٩/٢٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ۴ ٩ ١ ۶ ٢
٣۵ آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک سیمان ٣١١١٣۰٢٩۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
٣۶ آزمایشگر کنترل کیفیت بتن ٣١١١٣۰٢٩۰۰٢۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
٣٧ فن ورز آزمایشگاه کارگاهی بتن ۰-١٢/١٨/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
٣٨ تست بتن کارگاهی ٣١١١٣۰٢٩۰۰٢۰۰٢١ ٢ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
٣٩ تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک ۰-٢٢/۶٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
۴۰ فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانی ٩-٧۴/٧۵/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
۴١ تکنسین آزمایشگر قیر و آسفالت ۰-٢٢/٧٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
۴٢ کنترل کیفیت آسفالت ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
۴٣ مسئول آزمایشگاه بتن ٩-۵۴/٧۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
۴۴ مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک ۰-٢٢/۶٧/١/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ١ ١ ١ ٣
۴۵ کارور اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار Arclew ۰-٣١/٢٨/١/٢/١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۴۶ کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ۰-٣١/٢٨/١/٢ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۴٧ متصدی تعیین صورت وضعیت ۰-٣٣/٢٨/١/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۴٨ کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم­افزار ARC GIS ٣١١٢/۰٩ ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۴٩ تفکیک و تسطیح اراضی ۰-٣١/٢١/١/۴/١ ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵۰ طراحی و اجرای شبکه های میکروژئودزی ۰-٣١/٢١/١/۵/١ ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵١ کارور گیرنده های GPS تک فرکانسه ۰-٣١/٢١/١/٨/١ ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵٢ انجام محاسبات و تهیه نقشه با نرم افزار نقشه برداری CGSURVEY ٢١۴٢/۰٨ ١ ٨ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵٣ ایجاد پایگاه داده و رقومی سازی نقشه‌های خطی (DIGITIZING) ٣١١٢/١۶ ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵۴ پردازش تصویر با نرم افزار ERDAS ٢١۴٢/١۴ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵۵ پردازش تصاویر رقومی با نرم افزار MATLAB ٢١۴٢/۰٩ ١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵۶ پردازش داده‌های (GPS) با نرم افزار TRIMBLE GEO OFFICE (TGO) ٣١١٢/١۵ ١ ٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵٧ تعدیل و سرشکنی خطاهای مشاهدات نقشه برداری ٢١۴٢/١۵ ١ ٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵٨ تهیه نقشه با نرم افزار نقشه برداری SURFER ٣١١٢/١۴ ١ ۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵٩ سرشکنی با نرم افزار GEOLAB ۰ ١ ۵ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶۰ طراحی مسیر با نرم افزار SIVAN DESIGN CIVILCAD ٢١۴٢/١٣ ١ ۶ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶١ کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر AUTO DESK CIVIL DESIGN ٢D ۰-٣١/٢١/٢/٢/١۵ ١ ٧ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶٢ کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر AUTO DESK CIVIL DESIGN ٣D ۰-٣١/٢١/٢/٢/١۰ ١ ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶٣ کار با نرم افزار LAND DEVELOPMENT (پیشرفته) ۰-٣١/٢١/٢/٢/١١ ١ ٩ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶۴ کار با نرم افزار LAND DEVELOPMENT (مقدماتی) ۰-٣١/٢١/٢/٢/١۴ ١ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶۵ نقشه بردار کارگاهی ١-٣١/٢٢/١/١ ١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶۶ نقشه بردار مسیر ١ ٢ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶٧ مسئول تاسیسات و تجهیزات کارگاهی ٩-۵١/٢٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶٨ کمک مباشر تونل سازی ٩-٩٩/١۴/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶٩ کمک مباشر عملیات خاکی ٩-٩٩/١۵/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧۰ مباشر عملیات خاکی راهسازی ٩-٩٩/١۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧١ مباشر تونل سازی ٩-٩٩/١۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧٢ سرپرست اکیپ نقشه برداری ۰-٣١/٢١/٢/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧٣ کنترلر ٩-۵٢/٢۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧۴ مباشر عملیات آسفالت ٩-۵۴/۴١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧۵ کارور GPS ۰-٣١/٢٩/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧۶ کمک نقشه بردار ۰-٣١/٢١/٢/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧٧ نقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی Total Station(نقشه بردار ماهر) ۰-٣١/٢١/١/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧٨ نقشه بردار ۰-٣١/٢١/١/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٧٩ کمک کارور SDR MAP ۰-٣١/٢٨/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨۰ ترازیاب ۰-٣١/٢٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨١ تکنسین نصب علائم افقی و عمودی ٩-۵۴/٩۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨٢ کاردان مسئول بتن پاشی ( شات کریت ) دیواره تونل ٩-۵٢/٢٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨٣ کاردان مسئول زهکشی ٩-۵۴/٩٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨۴ کارور SDR MAP ۰-٣١/٢٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٣ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨۵ مجری اجرای مقاوم سازی ٩-۵٩/١١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٣ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨۶ کمک مجری اجرای مقاوم سازی ٩-۵٩/١١/٢/١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ٣ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨٧ مسئول تهیه و نصب ضربه گیر ٩-۵۴/٩٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨٨ نیم رخ بردار عرضی ۰-٣٢/۶١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٣ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٨٩ نیولر ۰-٣٢/۶٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٣ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩۰ مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ٣۴٣٢-٣۰-۰۰٨-١ ١ ١ ۰ ۰ ٨ ٣ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩١ مسئول اجرای سازه های فلزی ٩-۵٢/٢۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩٢ مسئول متره و برآورد راهسازی ۰-٣٢/٣١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩٣ مسئول تهیه صورت کارکرد و تهیه دستور کار ۰-٣٣/٣۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩۴ متصدی متره و برآورد ۰-٣٣/٢٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩۵ متره و برآورد احجام کار ٣١٢٣-٢٩-۰٣٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩۶ متره و براورد به کمک نرم افزار ٣١٢٣-٢٩-۰٣۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩٧ کمک متصدی متره و برآورد ۰-٣٣/٢٩/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩٨ مدیر دفتر فنی ٢-١٩/٢٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
٩٩ نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی ٣۴٣٢-٢٩-۰١۵-١ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰۰ بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان ٣١٢٣-٢٩-۰۵١-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰١ بکارگیری اصول و مبانی و گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان ٣١٢٣-٢٩-۰۵۴-١ ١ ۴ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰٢ نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی ٣١٢٣-٢٩-۰۰١-٢ ١ ۵ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰٣ نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی (با رویکرد مهندسی معماری و عمران) ٣١٢٣-٢٩-۰۵۰-١ ١ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰۴ نظارت بر اجرای عملیات تخریب ساختمان ٣١٢٣-٢٩-۰۰۶-٢ ١ ٧ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰۵ نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی ٣١٢٣-٢٩-۰۰٧-٢ ١ ٨ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰۶ بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در اجرای معماری ساختمان ٣١٢٣-٣۰-۰٢١-١ ١ ٩ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰٧ نظارت وکنترل بر اجرای ساختمانهایی با مصالح بنایی ٣١٢٣-٢٩-۰۰٣-١ ١ ۰ ١ ۰ ٧ ۴ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰٨ مسئول گودبرداری و ایمن سازی خاکبرداری ٢-١٩/٢٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٢ ١ ١ ٣
١۰٩ متصدی برق و تاسیسات تونل ٨-۵۵/٢٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٣ ١ ١ ٣
١١۰ کارور دستگاه های عمق یابی هیدروگرافی(اکوساندر) ۰-٣١/٢١/١/٧/١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
١١١ هیدروگرافی با نرم افزار Hypack ۰-٣١/٢١/١/۶/١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
١١٢ تهیه چارت های دریایی ۰-٣١/٢۵/١/١ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
١١٣ خواندن نقشه های تاسیسات برقی ٣١٢٣-٢٩-۰٢۴-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١١۴ خواندن نقشه های تاسیسات مکانیکی ٣١٢٣-٢٩-۰٢۵-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١١۵ نقشه کشی سازه ۰-٣٢/۵۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١١۶ خواندن نقشه های اسکلت فلزی ٣١٢٣-٢٩-۰٢٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١١٧ خواندن نقشه های سازه بتنی ٣١٢٣-٢٩-۰٢٣-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١١٨ ناظر و نقشه کش محل پایه های گاردیل ۰-٣١/٢٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١١٩ نقشه کش کارگاهی سازه های فولادی ۰-٣٢/۵۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
١٢۰ مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی ٢-١٩/٢٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٣ ٢ ١ ٣
١٢١ کمک مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی ٢-١٩/٢٨/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٣ ٢ ١ ٣
١٢٢ معاون کارگاه ٢-١٩/٢۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٣ ٢ ١ ٣
١٢٣ معمار عملیات بتنی ٩-۵٢/٢٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٣ ٢ ١ ٣
١٢۴ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه ساختمانی ٣١٢٣-٢٩-۰١٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
١٢۵ کار ایمن و بهداشت حرفه ای در ساختمان ٧١١٩-٢٩-۰١١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
١٢۶ مشاور خریدوفروش املاک ۴-۴١/٣۰/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ۴ ٣ ٣ ٣
١٢٧ مسئول ذخیره سازی مصالح ٩-۵٢/٢١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
١٢٨ انباردار مصالح ۶-١٢/۶١/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
١٢٩ مسئول انبار ملزومات فنی و کارگاهی ۶-١٢/۶١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
١٣۰ مسئول و متصدی حفظ حریم راه ها ٣-۵٩/۴٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٣ ٢ ٣ ۴
١٣١ اجرای قالب بندی آجری فونداسیون ٧١١۴-٢٩-۰۰٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
١٣٢ بنای پل های سنگی ٩-۵١/٢۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
١٣٣ کارگر نگهداری بتن ٩-۵٢/١٩/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
١٣۴ مسئول سند بلاست ٩-٣١/٢١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
١٣۵ کارگر عمومی مقنی ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
١٣۶ کمک مقّنی ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
١٣٧ مقّنی ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
١٣٨ خشت زنی سنتی ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ١ ٧
١٣٩ سنگ تراش پل های سنگی ٨-٢۰/٨١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
١۴۰ نصاب تور سنگ ٨-٢۰/٨٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
١۴١ خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه ٧١١٣٢۰٢٩۰۰٣۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
١۴٢ دیوارچین سنگی ٧١١٣٢۰٢٩۰۰۴۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٧
١۴٣ اجرای گودبرداری پی کنی و نصب نگهدارنده چاله و ترانشه ٧١١۴-٢٩-۰۰۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۴۴ اپراتور تزریق بتن ٩-۵٢/٢١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۴۵ آرماتور بند ٩-۵٢/٣۴/١/۵/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۴۶ فن ورز اجرای سقف کرمیت ٩-۵٢/٢۰/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۴٧ کمک آرماتور بند ٩-۵٢/٣۴/٢/۴/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۴٨ کارگر عمومی آرماتور بند ٧١١٩-٢٩-۰٢١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۴٩ قالب بند و کفراژ بند ٩-۵٢/٢۵/١/۴/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵۰ کمک قالب بند و کفراژ بند ٩-۵٢/٢۵/٢/۴/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵١ کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند ٧١١٩-٢٩-۰٢٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵٢ بتن ساز و بتن ریز ٩-۵٢/١۶/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵٣ کمک بتن ساز و بتن ریز ٩-۵٢/١۶/٢/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵۴ کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز ٧١١٩-٢٩-۰٢۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵۵ فن ورز اسکلت بتنی ٩-۵٢/١٣/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵۶ مسئول اجرای سازه های بتنی ٩-۵٢/٢٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵٧ مسئول دستگاه ویبره ٩-۵٢/١٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵٨ سرنصاب سازه سیستم ICF در ساختمان سازی به روش صنعتی ٩-۵١/٢۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۵٩ آرماتوربند سیستم ICF در ساختمانسازی به روش صنعتی ٩-۵٢/٣۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۶۰ نصاب سازه سیستم ICF در ساختمان سازی به روش صنعتی ٩-۵١/٢۶/٢/١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۶١ طراح قالب سازی تلفیقی چند منظوری بتنی ٩-۵٢/٢۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٧
١۶٢ کار ایمن در ارتفاع ٧١١٩-٢٩-۰۰٨-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١۶٣ نصاب DRY WALL SYSTEM ٣١١٢/۰۵ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١۶۴ داربست بند ٨-٧۴/۴۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١۶۵ سرپرست گروه داربست بند ٨-٧۴/۴۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١۶۶ کارگرتخریب کار ساختمانهای بتنی‘فولادی و بنایی ٩-۵١/٢۵/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١۶٧ مسئول تخریب کار ساختمانهای کلنگی‘فولادی و بتنی ٩-۵١/٢۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١۶٨ سرپرست دسترسی با طناب Rope Access ٧٢١۵-٢٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١۶٩ کارور دسترسی با طناب Rope Access ٧۵١۵-٢٩-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١٧۰ کمک کارور دسترسی با طناب Rope Access ٧٢١۵-٢٩-۰۰٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١٧١ فن ورز کار در ارتفاع ٩-۵٩/٩١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٢ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٩ ١ ١ ٧
١٧٢ سازنده سقف شیروانی ٧١٢١٢۰٢٩۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ١ ٧
١٧٣ کمک سازنده سقف شیروانی ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ١ ٧
١٧۴ پوشش کار اسکلت فلزی ٩-٧۴/۴/۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ١ ٧
١٧۵ کارگر عمومی سازنده سقف شیروانی ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ١ ٧
١٧۶ نصاب عایق ها و پوشش های مورد نیاز در سیستم LSF ٩-٧۴/۴٧/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ٢ ١ ٧
١٧٧ کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ٨-٧١/۰۶/٢/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
١٧٨ لوله کش گاز خانگی و تجاری ٨-٧١/٢٢/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
١٧٩ لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ٨-٧١/۰۶/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
١٨۰ کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی ٧١٢۶-٢٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
١٨١ کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری ٧١٢۶-٢٩-۰۰۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
١٨٢ کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری ٨-٧١/٢٢/٢/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
١٨٣ مسئول گروه خط کشی ٩-٧۴/۴١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ٧
١٨۴ کانال ساز تهویه ٨-٣٩/۵۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٣ ١ ٢ ٧
١٨۵ فن ورز اسکلت فلزی ٩-٧۴/۴۰/١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ٢ ٧
١٨۶ اسکلت ساز ٩-٧۴/۴١/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ٢ ٧
١٨٧ کمک اسکلت ساز ٩-٧۴/۴١/٢/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ٢ ٧
١٨٨ کارگر عمومی جوشکاری ٩-٧۴/۴١/٣/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ٢ ٧
١٨٩ کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان ٧٢١۴-٢٩-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ٢ ٧
١٩۰ در و پنجره ساز پروفیل آهنی ٨-٧۴/٩۵/١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ٢ ٧
١٩١ کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی ٨-٧۴/٩۵/٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ٢ ٧
١٩٢ کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی ٧٢١۴-٢٩-۰۰۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ١ ٢ ٢ ٧
١٩٣ تعمیرکار کارخانه آسفالت و سنگ شکن ٨-١٢/٣٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٣ ٣ ٢ ٧
١٩۴ مسئول انفجار مواد ناریه ٧-١١/۵۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٢ ۴ ۵ ٧
١٩۵ متصدی نصب دستگاه های کارخانه آسفالت و سنگ شکن ٧-١٢/٣١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٢ ١ ١ ٨
١٩۶ کارور حفاری چاه های عمیق آب ٧-١١/٢٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٨
١٩٧ اپراتور دستگاه حفار تونل ٩-٧۴/٢۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ٨
١٩٨ سازنده کانال های بتنی آبرسانی روباز ٩-۵٣/١٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٨
١٩٩ سازنده لوله های سیمانی ٩-۵٢/٢۰/٢/١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٨
٢۰۰ متصدی نصب دستگاه های تولید بتن ٩-۵٢/٢٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ۴ ١ ١ ٨
٢۰١ سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجداره ٩۶٢٢-٢٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ٨
٢۰٢ اپراتور دستگاه خط کش ٨-٣٩/٣١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٢ ٢ ۴ ٣ ٨
٢۰٣ کارگر عمومی ساختمان ٩-۵١/٢٣/٣/١/٢‎‏و‎‎‏‎٩٣١٣١۰٢٩۰۰۶۰۰۰١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ١ ٣ ١ ٣ ٩
٢۰۴ لکه گیر و روسازی آسفالت ٩-٧۴/۶٩/١/٢ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ١ ٣ ١ ٣ ٩
٢۰۵ کارگر آزمایشگاه قیر و آسفالت ٩-۵۴/۴۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ١ ٣ ١ ٣ ٩
٢۰۶ کارگر آزمایشگاه مکانیک خاک ٩-٩٩/١٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ١ ٣ ١ ٣ ٩
٢۰٧ کارگر عملیات آسفالتی ٩-٧۴/٧۰/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ١ ٣ ١ ٣ ٩
٢۰٨ کارگر راهسازی و راهداری ٣-۵٩/۴٧/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ١ ٣ ١ ٣ ٩
٢۰٩ کارگر ماهر نصب گاردیل ٩-٧۴/۴٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ١ ٣ ١ ٣ ٩
٢١۰ کارگر عمومی نقشه بردار ٩٣١٣-٢٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ١ ۴ ١ ٣ ٩
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!