اخبار مجتمع

فناوری ارتباطات

معرفی دوره و رشته های فناوری ارتباطات

فناوری ارتباطات

در رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT تکیه بر اطلاعات می باشد، علارغم اینکه درس های حیاتی رشته ی فناوری اطلاعات هم آموزش داده میشود . در رشته ICT تعدادی از درس های رشته مخابرات که بر روی مباحث ارتباطی بحث می کنند نیز تدریس می شود و در نهایت یک فارغ التحصیل رشته ICT می بایستی ار دانشی بهره مند باشد که توان شناخت اکثریت تکنولوژی های ارتباطی را داشته باشد.

به عنوان مثال یک ICT man می بایستی از تکنولوژی های گوناگونADSL ، نحوه کارکرد آن، تجهیزات آن و … آگاه باشد و یا WiMAX در حوزه کاری فارغ التحصیلان ICT می باشد، زیرا وایمکس یک تکنولوژی ارتباطی است و ارتباط نقطه ای به نقطه ی دیگر یا کاربر را با دنیای اینترنت در زبان عامیانه تر برقرار می کند. حتی فارغ التحصیلان رشته ICT علاوه بر فعالیت بر روی انتقال های بر پایه TCP/IP می توانند در حوزه های چون موبایل و شبکه های انتقال موبایل ، رادیو های مخابراتی و … فعالیت کنند البته رشته هایی چون انتقال هم در حوزه انتقال اطلاعات فعالیت می کنند ولی فارغ التحصیلان انتقال سخت افزاری فعالیت می کنند ولی فارغ التحصیلان ICT مباحث نرم افزاری بیشتری می آموزند فرضا مباحث اکانتینگ Accounting و … در سرویس های چون Dialup – ADSL- WiMAX و … به عهده فارغ التحصیلان ICT می باشد.

در مجتمع فنی پلی تکنیک تهران که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای می باشد دوره های تخصصی انواع شاخه های فناوری ارتباطات برگزار می شود. علاقه مندان می توانند در این دورها شرکت کرده و مدرک معتبر دریافت کنند که شامل مزایای زیادی از قبیل کارهای مهاجرتی و مدارک بین الملل محصوب میشود و مورد تایید مجمع جهانی کار ILO میباشد .

توانیهای افراد در این رشته:
  • شرکت مخابرات ایران
  • شرکت زیر ساخت
  • شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت Dialup ،شرکت های ISP
  • شرکت های ارائه دهنده خدمات ADSL تمامی شرکت های PAP
  • شرکت های ارائه دهنده خدمات (WiMAX) …….
  • شرکت های ارائه دهند خدمات انتقال داده بر روی بستر های گوناگون چون بی سیم
  • تمامی بانک ها که داری شبکه ارتباطی خاص می باشد
  • و . …

 

رشته های قابل ارائه:

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ مدیر شبکه های ارتباطی ١/ ١/ ۴٢/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٣ ٢ ٢ ۵ ٣
٢ طراح شبکه های ارتباطی بیسیم ١/ ١/ ۴٧/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٣ ٢ ٢ ۵ ٣
٣ طراح شبکه های ارتباطی خارج از ساختمان ١/ ١/ ۴۶/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٣ ٢ ٢ ۵ ٣
۴ طراح شبکه های فیبر نوری ١/ ١/ ۴٨/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٣ ٢ ٢ ۵ ٣
۵ کابلکشی و نصب تجهیزات فناوری فیبرنوری در ساختمان ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٣ ٢ ٢ ۵ ٣
۶ راه اندازی سیگنالینگ شبکه مخابراتی ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٣ ٢ ٢ ۵ ٣
٧ کارشناس پاسخگویی (پشتیبانی) ٢۰١۰ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ۵ ٢ ٢ ۴
٨ کارشناس پاسخگویی(پشتیبانی) ٢۰٢۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ۵ ٢ ٢ ۴
٩ پاسخگویی مشتریان مراکز حضوری ۴٢٢٩٢۰٣۵۰۰١۰۰۰١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ۵ ٢ ٢ ۴
١۰ کارشناس فروش ٢۰٢۰ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ۴ ۴ ٢ ۵
١١ نصب تجهیزات دکل مخابراتی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
١٢ کارور مخابراتی دریایی شناورهای کوچک ٢/ ١/ ٣۶/ ٨۰- ٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
١٣ فن ورز نصب و راه اندازی سیستم های رادیویی ٣/ ١/ ٣٢/ ۵۴- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
١۴ مستند ساز شبکه های ارتباطی ١/ ١/ ۴۵/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
١۵ پشتیبان سیستم های ثبت تخلف سرعت ٣۵٢٢-٣۵-۰۶۶-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
١۶ فن ورز نصب و نگهداری PCM۴, ۶… ٣/ ١/ ٣٣/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
١٧ تعمیرکار تلفن های همگانی ٣/ ١/ ٣۰/ ۵۴- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
١٨ نگهداری تلفن همگانی ١ ١ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
١٩ فن ورز نگهداری شبکه کابل مسی ۴/ ١/ ٢۵/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢۰ مفصل بند کابل نوری ٣/ ١/ ۵۵/ ۵٧- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢١ عیب یاب فاکتورهای مربوط به تست کابل های مسی و فیبر نوری ١/ ١/ ۴۴/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢٢ فن ورز نگهداری و بهره برداری مراکز تلفنی دیجیتال ٣/ ١/ ٢٢/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢٣ نصاب سیستمHDSL ٣۵٢٢-٣۵-۰۶٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢۴ فن ورز نصب و نگهداری Out door ٣۵٢٢-٣۵-۰۶۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢۵ نصاب شبکه های ارتباطی ١/ ١/ ۴٣/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢۶ فن ورز نگهداری BTS زیمنس ٣/ ١/ ٢٧/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢٧ نصاب شبکه کابل مسی ٣/ ١/ ٣٩/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢٨ فن ورز نگهداری BTS نوکیا ١/ ١/ ۴٩/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٢٩ فن ورز تغذیه نیرو در مراکزمخابراتی ٣/ ١/ ٢١/ ۵١- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣۰ فن ورز نگهداری سیستم های رادیویی ٣/ ١/ ٣٨/ ۵۴- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣١ فن ورز سیستم Optimux-٨mb/s ٣/ ١/ ٣۴/ ۵۴- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣٢ نصاب مراکز تلفنی دیجیتال ٣/ ١/ ٢٨/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣٣ فن ورز شبکه های ارتباطی خارج از ساختمان ٣۵٢٢-٣۵-۰۶۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣۴ نصاب و راه انداز رادیو ماکس ٣۵٢٢-٣۵-۰۶۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣۵ مخابرات کار رادیویی آنالوگ ٢/ ١/ ٢۶/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣۶ فن ورز شبکه هوایی ٧۴٢٢٢۰٣۵۰٢۴۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣٧ مخابرات کار رادیویی دیجیتال ٢/ ١/ ٢۴/ ۵۶- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٢ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣٨ فن ورز گراندینگ ٣/ ١/ ۵٧/ ۵٧- ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
٣٩ فن ورز نگهداری BTS هوآوی ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٢ ۰ ۵ ٣ ۰ ٢ ٢ ٢ ۴ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!