اخبار مجتمع

امور اداری

معرفی دوره و رشته های امور اداری

امور اداری

در تمام ادارات، مؤسسات و واحدهای خصوصی وجود بخشی که بتواند امور مربوط به بایگانی و ثبت‌ نامه‌های وارده و صادره و اداره امور مربوط به جلسات مدیران را عهده‌دار شود، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. لذا هیچ واحد اقتصادی بدون وجود واحد بایگانی و دبیرخانه امکان سر و سامان بخشیدن به مراسلات و نامه‌های خود را ندارد. امور اداری از بخش‌های مهم در یک سازمان محسوب می‌شود و مانند یک پل ارتباطی بین تمام واحدهای سازمان است. امور اداری از فعال‌ترین بخش‌ها به شمار می‌آید و در حقیقت هسته مرکزی سازمان است. امور اداری با کلیه واحدهای سازمان در ارتباط است و این ارتباط نیاز به نیروی انسانی متخصص، با تجربه و کارآمد دارد.

این رشته دربرگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق در بررسی‌های مربوط به بهبود مدیریت کارشناسان امور اداری را طبق روش‌های تعیین شده، کمک می‌کنند.

بخش امور اداری از فعال‌ترین بخش‌های یک شرکت است با برنامه‌ریزی نیروی انسانی شامل تمام انتصابات و ترفیعات، انجام طرح تعدیل، بررسی ترفیعات و بررسی سمت کارکنان جدیدالاستخدام و تأمین نیروهای انسانی کارامد شامل استخدام، انتقال و تعیین مأموریت‌های داخلی شرکت.

رشته امور اداری از رشته‌های شاخه کاردانش است که با هدف تربیت و پرورش افرادی که بیش از کارکنان از دانش نظری و بیش از کارشناسان از جنبه عملی برخوردار هستند، به وجود آمده است.

توانیهای افراد در این رشته:
  • آشنایی با کارهای اداری مانند کار با رایانه، تنظیم گزارش، اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های اداری کسب مهارت و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ارسال پیام مانند تلفن، فکس، تلکس و رایانه
  • آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و قوانین مربوط به آموزش و اشتغال
  • آشنایی با مهارت‌های شغلی امور اداری، منشی‌گری بایگانی و دبیرخانه
  • کسب مهارت در ایجاد ارتباط با مردم با روانشناسی مردم
  • استفاده از دفتر تنظیم و طبقه بندی انواع نامه‌های اداری
توانیهای افراد در این رشته:
  • طراحی زیبای وب سایت ها و جذابیت های بصری ، مدیر سایت ،
  • امنیت و اخذ گزارش از داده ها ، تحلیلگران و طراحان نرم افزار
  • متخصصین امنیت اطلاعات ، مهندسین سخت افزار
  • برنامه نویسان ، طراحان وب ، کارشناسان استقرار نرم افزار
  • کارشناسان پشتیبانی نرم افزار و سایر …

 

رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد
شایستگی
كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ مدیر صنف ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ١
٢ مدیر پایه ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٢ ١ ٢ ١
٣ مدیریت عمومی ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٢ ١ ٢ ١
۴ مدیریت تغییر و تحول سازمانی ٣ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٢ ١ ٢ ١
۵ تکنیکهای مدیریت و رهبری ۴ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٢ ١ ٢ ١
۶ بکارگیری نظام پیشنهاد ها در سازمانها ۵ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٢ ١ ٢ ١
٧ مدیر منابع انسانی ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١
٨ توانمند سازی کارکنان ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١
٩ ارتباطات سازمانی ٣ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١
۱۰ مدیریت رفتار سازمانی ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١
١١ مدیر میانی ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١
١٢ مدیر ارشد ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١
١٣ مدیریت عالی CEO ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١
۱۴ مدیریت
ساخته ها
٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١
۱۵ مدیریت
شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی
١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ۴ ۴ ٣ ١
۱۶ رئیس
مرکز آموزش فنی و حرفه ای
۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ۵ ۴ ٣ ١
١٧ مدیر
ساختمان های مسکونی و تجاری
۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٩ ۴ ٣ ١
١٨ کارشناس امور اداری ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
١٩ کارشناس طبقه
بندی مشاغل
۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
۲۰ مسئول طبقه
بندی مشاغل
۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
٢١ تحلیل
آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS
١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ۴ ١ ٣ ٣
٢٢ پردازش و تحلیل پیشرفته داده ها با استفاده از نرم افزار Spss ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ۴ ١ ٣ ٣
٢٣ نگارنده متون فارسی (آیین نگارش) ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٣ ۴ ٣ ٣
۲۴ ویراستاری متون ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٣ ۴ ٣ ٣
۲۵ نگارندهی نامه به زبان انگلیسی ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٣ ۴ ٣ ٣
۲۶ نگارندهی متون خارجی(آئین نگارش) ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ٣ ۴ ٣ ٣
٢٧ متصدی دفاتر اسناد رسمی ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ۴ ٣
٢٨ مسئول دفتر ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۰ ١ ١ ۴
٢٩ کمک تایپیست ( خاص افراد با نیازهای ویژه) ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ۴
۳۰ تحصیلدار ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٢ ۴
٣١ مسئول نقلیه ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ١ ٢ ٢ ۴
٣٢ اپراتور پاسخگوی مشترکین تلفن همراه ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۴
٣٣ سرپرست متصدیان پاسخگویی مرکز تماس ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۴
۳۴ تلفنچی ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۴
۳۵ متصدی پاسخگوی ١١٨ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۴
۳۶ مسئول
بیمه ها و بایگانی اسناد و مدارک بیمه
۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ٢ ١ ٣ ۴
٣٧ طراح سیستم های انبار ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
٣٨ مدیر انبارهای صنعتی ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
٣٩ نامه رسان ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ۴
۴۰ بایگان ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
٤١ حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
٤٢ بایگان و مسئول اطلاعات و آمار آموزشی ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
٤٣ کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
۴۴ کارمند تکثیر و آرشیو فنی درجه ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
۴۵ مسئول تکثیر اوراق ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
۴۶ سرپرست دبیرخانه و بایگانی ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
٤٧ کارمند دبیرخانه ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
٤٨ مسئول بایگانی و بانک اطلاعات ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
٤٩ کمک متصدی تکثیر(خاص افراد با نیازهای ویژه) ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۵ ١ ۴ ۴
۵۰ مسئول آمار و اطلاعات پرسنلی ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
٥١ مسئول رفاه و درمان ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
٥٢ کارگزین و مسئول امور پرسنلی ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
٥٣ بکارگیری آیین نگارش و مکاتبات اداری ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
۵۴ طراحی و تدوین فرم های اداری سازمانی ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
۵۵ رییس کارگزینی ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
۵۶ کارگزین امور رفاهی ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
٥٧ شناسایی و بکارگیری مقررات تعاونی توسط مدیران ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
٥٨ گزارش نویسی ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
٥٩ دستیاری اجرایی امور اداری و مالی ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
۶۰ کارمند امور اداری ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
٦١ مهارت های فردی در محیط کار ٢ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
٦٢ اداره امور دفتری ٣ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
٦٣ مسئول حضور و غیاب ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
۶۴ مسئول ترفیعات و خدمات پرسنلی ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۶ ١ ۴ ۴
۶۵ پیشخدمت اداری ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ۵
۶۶ پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ۵
٦٧ سرایدار ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ۵
٦٨ متصدی خدمات حفاظتی و مراقبتی ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۴ ١ ۴ ۵
٦٩ منشی انتظامات ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ۴ ١ ۴ ۵
۷۰ مسئول کنترل و بازرسی کارکنان ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ١ ۴ ۴ ۵
٧١ پیک ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٨
٧٢ نظافت مجتمع های مسکونی ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ١ ٣ ۴ ٣ ٨
٧٣ نظافت مجتمع های تجاری (پاساژها، هتل ها و رستوران ها) ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ١ ٣ ۴ ٣ ٨
۷۴ سرویس و نگهدار منازل ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ١ ١ ١ ١ ٩
۷۵ کارگر خدماتی ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ١ ٢ ١ ١ ٩
۷۶ نظافت مکانیزه اماکن صنعتی ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ١ ٢ ١ ١ ٩
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!