اخبار مجتمع

امور مالی و بازرگانی

معرفی دوره و رشته های امور مالی و بازرگانی

امور مالی و بازرگانی

درحال حاضر دانش حسابداري به عنوان یک دانش فراگیر در آمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن می دانند و هدف اصلی آن ارائهٔ دور نمای دانش حسابداری بوده و همچنین ارائهٔ اطلاعات مالی به تصمیم گیرندگان جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی آگاهانه برای استفاده از منابع محدود و افزایش بهره وری می باشد.هنرجویان در این رشته با حرفه های حسابداری دولتی ،حسابداری دارائی های ثابت، حسابرسی، کاربرامور بانکی،رایانه کار حسابدار مالی، آشنا خواهند شد . همچنین هنرجو می تواند پس از گرفتن دیپلم ، به عنوان حسابدار در کلیه موسسات انفرادی کوچک و متوسط مشغول به کار گردند .

توانیهای افراد در این رشته:
  • بررسی عملکرد مالی موسسات ، تهیه گزارش مانده حساب ها در پایان دوره مالی
  • انجام عملیات مربوط به اصلاح حسابها و بستن حسابها در پایان دوره مالی ،تجزیه و تحلیل صورت حسابهای مالی پایان دوره
  • انجام عملیات مربوط به قانون مالیات مورد نیاز حسابداری موسسات و شرکتها ،تنظیم  اظهار  نامه مالیاتی
  • تنظیم لیستهای حقوق و دستمزد،بیمه، مالیات ، دادن اطلاعات ، نگهداری اطلاعات و تهیه گزارشات مالی توسط سیستم نرم افزاری حسابداری
توانیهای افراد در این رشته:
  • طراحی زیبای وب سایت ها و جذابیت های بصری ، مدیر سایت ،
  • امنیت و اخذ گزارش از داده ها ، تحلیلگران و طراحان نرم افزار
  • متخصصین امنیت اطلاعات ، مهندسین سخت افزار
  • برنامه نویسان ، طراحان وب ، کارشناسان استقرار نرم افزار
  • کارشناسان پشتیبانی نرم افزار و سایر …

 

رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ مدیر مالی ١-١۰/١١/١/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ٢ ١
٢ مدیریت مالی ١٢١١۰٨۰۶۰٣ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ٢ ١
٣ مدیر بازاریابی و فروش ٢۴٣١۴۰۴۵۰۰١۰۰۰١ ** ٢۴٣١۴۰۴۵۰۰٢۰۰١١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ٢ ٢ ١
۴ حسابدار صنعتی درجه١ ١-١۰/١٢/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ۴ ٢
۵ مدیر حسابداری فروش ٢۴١١/۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ۴ ٢
۶ حسابدار مالیاتی ٢۴١١۴۰۴۵۰۰۵۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ۴ ٢
٧ حسابداری دولتی ٢۴١١۴۰۴۵۰۰١۰۰۰١ ٢ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ۴ ٢
٨ حسابرس ارشد ١-١۰/٢٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ۴ ٢
٩ مدیر حسابرسی ١-١۰/٢١/١/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ۴ ٢
١۰ معاون حسابرس(داخلی) ١-١۰/٢١/١/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ۴ ٢
١١ تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی ۴-۴١/۴٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ٣ ١ ۴ ٢
١٢ ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت ١٢١١١٣۰۴۰٢ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ٣ ١ ۴ ٢
١٣ مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری ٢۴٢٢-۴۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ٢ ٢ ۴ ٢
١۴ شناسایی اصول نوآوری بازدرکسب وکارهای نوآورانه ١٢٢٣-۴۵-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ٢ ٢ ۴ ٢
١۵ مدیر ارشد کسب و کار MBA ١٢١٩-۴۵-۰۰۵-٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
١۶ مدیر کسب و کار الکترونیکی ۴-٣٢/٩٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ۴ ٢ ۴ ٢
١٧ کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان ١٢٢٣-۴۵-۰٢۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ٣ ۴ ٢
١٨ کارآفرینیSYB ١۰۰۰١۶ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ٣ ۴ ٢
١٩ مدیر بازاریابی بین المللی ۴-٢١/٩۵/١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ٣ ۴ ٢
٢۰ مهندسی فروش ٢۴٣٣۴۰۴۵۰۰١۰۰۰١ – ٢/ ١/ ٢۴/ ٢١- ۴ ٢ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ٣ ٣ ۴ ٢
٢١ مدیریت برند ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ٢ ۴ ۴ ٢
٢٢ اقتصاد سنجی کاربردی ٢۴١٣١٣۰۵۰١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ٣ ۶ ٢
٢٣ شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی ٢۶٣١-۴۵-۰۰١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ٣ ۶ ٢
٢۴ بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی ٢۶٣١-۴۵-۰۰٣-١ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ٣ ۶ ٢
٢۵ بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال ٢۶٣١-۴۵-۰۰۴-١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ٣ ۶ ٢
٢۶ معامله گر بورس اوراق بهادار ٣٣١١-۴۵-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ٣
٢٧ شناسایی اصول بازار سرمایه ٣٣١١-۴۵-۰۰١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ٣
٢٨ تحلیل گر بورس اوراق بهادار ٢۴١٣-۴۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ٣
٢٩ بهره وری واحدهای صنفی ٢۴١٣١٣۰۴۰١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ٣
٣۰ عارضه یابی واحدهای صنفی ٢۴١٢١٣۰۴۰١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ٣
٣١ تحلیلگری بنیادی( فاندامنتال) ٢۴١٣-۴۵-۰۰٢-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ٣
٣٢ معامله گری بورس بین الملل ١ ۴ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ٣
٣٣ استخراج ارز دیجیتال ١ ۵ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ٣
٣۴ معامله گری ارز های دیجیتال ١ ۶ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ٣
٣۵ تحلیل تکنیکال بورس ٣٣١١٣۰۴۵۰۰٣۰۰۰١ ٢ ۴ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ۴ ١ ١ ٣ ٣
٣۶ حسابداری با رویکرد بانکی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٣ ١ ٣ ٣
٣٧ بازار یاب بیمه ۴-۴١/٢٩/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
٣٨ ارزیابی اسناد بیمه ای ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
٣٩ نماینده فروش بیمه ۴-۴١/٢٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
۴۰ کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی ۴-۴١/٢٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
۴١ کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص ۴-۴١/٩٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
۴٢ کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص ۴-۴١/٩٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
۴٣ کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو ۴-۴١/٢٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
۴۴ کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری ۴-۴١/٢١/١/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
۴۵ کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی ۴-۴١/٢۴/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
۴۶ متصدی صدور بیمه های مسئولیت ۴-۴١/٢٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٢ ٣ ٣
۴٧ بازاریاب ۴-۰۰/٢٩/١/٢ ‎‏و‎‎‏‎ ٣٣٢٢٣۰۴۵۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣
۴٨ بازاریابی شبکه ای ۵٢۴٣-۴۵-۰۰۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣
۴٩ مدیر گالری (عمومی) ١۴٢۰-۴۵-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣
۵۰ مدیر تبلیغات و بازاریابی درجه ١ ۴-٣٢/٢۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣
۵١ مدیر فروشگاه ١۴٢۰/۰١/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣
۵٢ مدیریت فروشگاههای زنجیره ای ١١٢۰-۴۵-۰۰١-٢ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣
۵٣ مسئول فروش ٣٣٢٢٣۰۴۵۰۰٩۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣
۵۴ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ١٣۴٩١١۰۴۰١ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣
۵۵ مسئول سفارشات خارجی ۴-٢٢/٢٩/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣
۵۶ کارپرداز ١٢١٩/١/٧ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
۵٧ کارمند امور خرید داخلی ۴-٢٢/٢۴/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
۵٨ مامور خرید ۴-٢٢/٢٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
۵٩ رئیس تدارکات ۰-٢٢/۵٨/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
۶۰ مسئول قراردادها ۴-٣٢/٢٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
۶١ مدیریت قراردادها ١٢١١۰٧۰۵۰٢ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
۶٢ مسئول سفارشات ٣/١/٣۵/٩١-٣ ** ٣٣٢٢٣۰۴۵۰۰٨۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
۶٣ مسئول خرید خارجی ۴٣٢١٢۰۴۵۰۰٣۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣
۶۴ مسئول استعلامات و مناقصات ١٢٢١/۵ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ۴ ٢ ٣ ٣
۶۵ معامله گر بورس های کالایی ٣٣٢۴-۴۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ۴ ٢ ٣ ٣
۶۶ مسئول صادرات و واردات ۴-۰۰/٢٨/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ۴ ٢ ٣ ٣
۶٧ تشریفات اخذ کارت بازرگانی ٣٣٢۴٣۰۴۵۰۰٣۰۰١١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ۴ ٢ ٣ ٣
۶٨ سرپرست ترخیص کالا ۴-۰۰/٢٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٣ ٣ ٣
۶٩ ترخیص کار گمرکات ۴-۰۰/٢٧/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٣ ٣ ٣
٧۰ سرپرست ترخیص محصول ٣-٩١/٢٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ١ ٣ ٣ ٣
٧١ مشاور مالیات بر ارزش افزوده ١-١۰/١۴/١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ۵ ٣ ٣
٧٢ شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی ٢۴١٣-۴۵-۰١۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ۵ ٣ ٣
٧٣ بررسی روش‌ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشویی ٢۴١٣-۴۵-۰١١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ۵ ٣ ٣
٧۴ بررسی وظایف سازمانها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی ٢۴١٣-۴۵-۰١٢-١ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ٢ ۵ ٣ ٣
٧۵ ثبت شرکت ٢۶١١-۴۵-۰۰٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ۴ ۵ ٣ ٣
٧۶ تشکیل شرکت‌های تعاونی‌ نوع جدید ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ۴ ۵ ٣ ٣
٧٧ کارگزار دفاتر خدمات بانکی روستایی ٣-٣١/۴١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٢ ۴
٧٨ کاربر امور بانکی ٣-٣١/۴٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٢ ۴
٧٩ حسابرسی عملیاتی(سطح مقدماتی) ٢۴١١-۴۵-۰٢٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨۰ حسابداری واحدهای صنفی ٢ ٢۴١١۰٢۰۴۰١ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨١ حسابداری واحدهای صنفی ١ ٢۴١١۰١۰۵۰١ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨٢ حسابداری خزانه ٢۴١١/١ ١ ٩ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨٣ حسابداری داراییهای ثابت شهرداریها ٢۴١١/۶ ١ ۰ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨۴ مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ١٣۴٩١٣۰۶۰۰٢ ١ ۶ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨۵ حسابداری دارائی های ثابت (اثا ثیه و اموال) ١-١۰/١۶/١/٣ ١ ٧ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨۶ حسابدار عمومی پیشرفته ١-١۰/١۵/١/۴/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨٧ حسابداری پیشرفته ٢۴١١۰٩۰۴۰٣ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨٨ حسابدار فروش ١-١۰/٩۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٨٩ کاربر نرم افزار مالی ۶-۰١۰-۴۵-٢۴١١ ** ۴٣١١٢۰۴۵۰۰۵۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٩۰ کمک حسابدار ١-۰۰١-۴۵-٢۴١١ ** ۴٣١١٢۰۴۵۰۰١۰۰۰١ ** ١-۰۰١-۴۵-۴٣١١ ** ۴٣١١٢۰۴۵۰۰۴۰۰١١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٩١ حسابدار ١-١۰/١۵/١/٣/١ ** ۴٣١١٢۰۴۵۰۰۶۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٩٢ حسابدار بهای تمام شده .١-١۰/١٢/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٩٣ کمک متصدی تنظیم اسناد مالی ٢۴١١/۰۴/١/۶-۴٣١٢٢۰۴۵۰۰٢۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۴
٩۴ بیمه گر بیمه های بازرگانی ۴٣١٢٢۰۴۵۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٢ ١ ٣ ۴
٩۵ کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی ٢۴١١۴۰۴۵۰۰١۰۰٧١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٢ ١ ٣ ۴
٩۶ تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها ٣٣١٣-۴۵-۰۵۰-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٢ ١ ٣ ۴
٩٧ متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار ۴٣١٢٢۰۴۵۰۰٣۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٢ ١ ٣ ۴
٩٨ کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٢ ١ ٣ ۴
٩٩ تابلو خوانی در بورس ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٢ ١ ٣ ۴
١۰۰ حسابدار حقوق و دستمزد ۴٣١٣٢۰۴۵۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٣ ١ ٣ ۴
١۰١ انباردار ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
١۰٢ سرپرست خرید داخلی ۴-٢٢/٢۴/١/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
١۰٣ متصدی کاردکس و کنترل موجودی ۴۴١۶٢۰۴٣۰۰٩۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
١۰۴ فروشنده ۴-۵١/٣۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۵
١۰۵ فروشنده لوازم خانگی ۴-٣٢/٣۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۵
١۰۶ فروشنده لوازم یدکی اتومبیل ۴-٣٢/٣۰/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۵
١۰٧ فروشنده مصالح ساختمانی ۴-٣٢/٣۰/۶/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۵
١۰٨ متصدی فروش بازی های رایانه ای ۴-٣٢/٣۰/۴/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ۵
١۰٩ صندوق دار فروشگاه ۴٢١١/۰١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ۰ ٣ ٢ ۵
١١۰ متصدی فروش ١٢٢١/۶ ‎‏و‎‎‏‎ ۵٢۴٢٢۰۴۵۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٢ ۴ ٢ ۵
١١١ بازاریابی تلفنی ۵٢۴۴-۴۵-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٢ ۴ ٢ ۵
١١٢ بازاریاب فضای مجازی ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٢ ۴ ٢ ۵
١١٣ متصدی بازاریابی ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ۴ ۴ ٢ ۵
١١۴ بازاریابی ورزشی ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ۴ ۴ ٢ ۵
١١۵ نماینده فروش ٣٣٢٢/۰۵/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١١۶ راه اندازی کسب وکار به روش LNSIE ۵٢۴٩٢۰۴۵۰۰١۰۰١١ ٢ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١١٧ شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک(SME) ١۰۰۰١٩ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١١٨ کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح مقدماتی) ١۰۰۰١١/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١١٩ کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح تکمیلی) ١۰۰۰١٢/١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١٢۰ کارافرینی با رویکرد KAB(سطح کامل) ١۰۰۰١٣/١ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١٢١ آماده شدن برای راه اندازی کسب و کار نوآورانه ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١٢٢ راه اندازی کسب و کار نوآورانه ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١٢٣ بهبود کسب و کار نوآورانه ١ ٨ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١٢۴ توسعه کسب و کار نوآورانه ١ ٩ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١٢۵ بکارگیری سواد مالی ١ ۰ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١٢۶ کوچینگ توسعه فردی و کسب‌وکار ١ ١ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١٢٧ کارآفرینی حوزه دریایی و ساحلی ١ ٢ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
١٢٨ بکارگیری هوش مالی ١ ٣ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!