اخبار مجتمع

مراقبت و زیبایی

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ پیرایشگر موی زنانه ۵-٧۰/٣١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
٢ پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر ۵١۴١-۵٧-۰۴۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
٣ پیرایشگر کودک( دخترانه) ۵١۴١-۵٧-۰۴١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
۴ پیرایشگر ابرو و صورت زنانه ۵-٧۰/٣٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
۵ پیرایشگر موهای زائد با موم ۵١۴١-۵٧-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
۶ پیرایشگر مردانه ۵-٧۰/٣۰/٢/۵ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
٧ کوتاه کردن مو با زوایای مختلف با قیچی در پیرایش مردانه —— ١ ٩ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
٨ کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه ۵-٧۰/٣۰/١/۵ ١ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
٩ ترمیم کننده مو (مردانه) ۵-٧۰/٩٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
١۰ چهره پرداز مردانه ۵١۴١٢۰۵٧۰۰٧۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
١١ بهداشت کار ناخن مردانه ۵١۴١-۵٧-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
١٢ کاربر مواد شیمیایی در پیرایش مردانه ۵١۴٢-۵٧-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
١٣ متعادل ساز چهره مردانه ١/١/٩۴/٧۰-۵ ** ۵١۴١٢۰۵٧۰١۰۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ۴ ١ ۵
١۴ آرایشگر و پیرایشگر زنانه ۵-٧۰/٢٣/١/٣ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
١۵ آرایشگر موی زنانه ۵-٧۰/٣۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
١۶ بافت مو ۵١۴٢-۵٧-۰۴٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
١٧ متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت) ۵-٧۰/٣۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
١٨ پاکسازی پوست صورت زنانه ۵١۴٢-۵٧-۰۴۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
١٩ خود آرایی زنانه ۵١۴٢-۰۴١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢۰ چهره پرداز کودک (دخترانه) ۵١۴٢-۵٧-۰۰١-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢١ ارایشگر عروس ۵١۴٢-۵٧-۰۴۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢٢ آرایشگر دائم صورت( زنانه) ۵١۴٢-۵٧-۰۰٣-٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢٣ آرایشگر ناخن ۵-٧۰/٣۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢۴ طراحی با حنا بر روی بدن ۵١۴٢-۵٧-۰۴۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢۵ کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه ۵-٧۰/٣٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢۶ رنگ کردن موی زنانه ۵١۴٢-۵٧-۰۴٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢٧ دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه ) ۵١۴٢-۵٧-۰۴٧-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢٨ استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی در آرایش زنانه ۵١۴٢-۵٧-۰۴۵-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ٢ ۴ ١ ۵
٢٩ کلاه گیس باف با موی طبیعی (زنانه ) ۵-٧۰/٩۰/١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!