اخبار مجتمع

امور اداری-ایران مهارت

بهداشت و ایمنی-ایران مهارت

جدول رشته های بهداشت و ایمنی در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ انجام کمک های اولیه ٣٢۵٧۰۴٧۰۰١
 
٢ آمادگی در مقابل بلایای طبیعی و انسانی ٣٢۵٧۰۴٧۰۰٢
 
٣ رعایت بهداشت و نکات ارگونومی ٣٢۵٧۰۴٧۰۰٣
 
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!