اخبار مجتمع

جوشکاری و بازرسی جوش

جوشکاری و بازرسی جوش

 

رشته های قابل ارائه:

 

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیTVTO VT LEVEL II ۰-٢۴/٩٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
٢ آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (UT) ۰-٣٩/٩۶/٢/٣ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
٣ آزمایش قطعات صنعتی با جریان گردابی (ET) ۰-٣٩/٩٨/٢/٣ ١ ٢ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
۴ آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) ۰-٣٩/٩۵/٢/١ ١ ٣ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
۵ آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) ۰-٣٩/٩٩/٢/٣ ١ ۴ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
۶ آزمایش قطعات صنعتی با پرتونگاری (RT) ۰-٣٩/٩٧/٢/٣ ١ ۵ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
٧ تفیسر فیلم های رادیوگرافی صنعتی(RTI) ۰-٢۴/٩١/١/١ ١ ۶ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
٨ بازرس فنی جوش ٣١١٧-١١-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
٩ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت جوشکاری(بر اساس استانداردهای سری ایران ایزو٣٨٣۴) ٢١۴١-١١-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
١۰ بازرسی مخازن تحت فشار (در دوره بهره برداری) ۰-٢۶/٣٣/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
١١ بازرسی جوش ریل¬های راه آهن ١ ٣ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
١٢ بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور ١ ۴ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
١٣ بازرس جوش (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) ۰-٢۴/٩۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ٧ ١ ١ ٣
١۴ جوشکار گاز درجه ٢ ٨-٧٢/١٧/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
١۵ جوشکار گاز درجه ١ ٨-٧٢/١٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
١۶ جوشکار پلاستیک ٩-۰١/٩۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
١٧ جوشکار زیر پودری ٨-٧٢/٩٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
١٨ جوشکار کاربید (صنایع) ٧٢١٢٢۰١١۰۰۵۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
١٩ کارگر نقطه جوشکاری ثابت ٨-٧٢/٣۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢۰ کارور برشکاری و جوشکاری لیزری ۰-١٢/۴۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢١ برشکار هوا – گاز CNC ٣-۴٣/١٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢٢ کارور دستگاه جوش الکترواسلاگ (Electro Slag) ٨-٧٢/٣۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢٣ کارور دستگاه جوش الکتروگاز(Electro gas) ٨-٧٢/١۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢۴ جوشکار قطعات فولادی (کربنی ) با فرآیند MAG ٨-٧٢/١٣/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢۵ جوشکارسازه های فولادی با فرآیند SMAW ٨-٧٢/٢٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢۶ جوشکارمخازن فولادی با فرآیند SMAW ٨-٧٢/٢۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢٧ جوشکار لوله های فولادی با فرآیندSMAW ٨-٧٢/٢۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢٨ کارگر ماهر جوشکاری (طرح ١٨ ماهه) ٨-٧٢/١۰/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٢٩ جوشکار قطعات فولادی(کم کربن)با فرآیند TIG ٧٢١٢-١١-۰۰۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٣۰ جوشکار سازه های آلومینیومی دریایی با فرآیند MIG ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٣١ جوشکار لوله های گاز با فشار بالا(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) ٨-٧٢/١٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٣٢ جوشکار لوله های گاز با فشار بالا با گاز محافظ آرگون(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) ٨-٧٢/١٩/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٣٣ جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی(smaw)(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) ٨-٧٢/١۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٣۴ کنترل کننده ابعادی جوش قطعات فولاد کربنی ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٣۵ جوشکار ریل‌های راه آهن ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٣۶ جوشکارفولادهای زنگ نزن با فرآیند TIG ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ۰ ١ ١ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!