اخبار مجتمع

صنایع بسته بندی

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ کارشناس بسته بندی پلیمری ١-۰۰١-٣٧-٢١۴٩ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ۴ ٩ ۴ ١ ٢
٢ کارشناس بسته بندی سلولزی ١-۰۰٢-٣٧-٢١۴٩ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ۴ ٩ ۴ ١ ٢
٣ کارشناس بسته بندی فلزی ١-۰۰٣-٣٧-٢١۴٩ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ۴ ٩ ۴ ١ ٢
۴ کارشناس بسته بندی شیشه ای ١-۰۰۴-٣٧-٢١۴٩ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ۴ ٩ ۴ ١ ٢
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!