اخبار مجتمع

صنعت گاز

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه‌های ساختمانی شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢ نظارت بر عملیات اجرای پروژه‌های ساختمانی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٣ انجام اقدامات اصلاحی جهت رفع نواقص و انحرافات اجرایی پروژه های ساختمانی گازرسانی ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
۴ نهایی سازی عملیات و پروژه‌های ساختمانی ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
۵ ثبت مستندات و ارائه گزارش‌های عملیات وپروژه‌های ساختمانی ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
۶ بررسی درخواست های کاری واحد جهت تولید نقشه ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٧ انجام امور نظارتی واحد ژئودزی و کارتوگرافی ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٨ پردازش و تحلیل داده های مکانی برداشت شده و تولید نقشه به روش فتوگرامتری برد کوتاه ١ ٨ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٩ بررسی صحت و دقت اطلاعات مکانی ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١۰ تطبیق اطلاعات مکانی و توصیفی با دستورالعمل های کمیته تخصصی و راهبردی GIS ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١١ کدگذاری عوارض و تجهیزات براساس دستورالعمل کمیته مدیریت دارایی فیزیکی ١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٢ گویاسازی اطلاعات مکانی و توصیفی جهت استفاده در پایگاه داده مکانی ١ ٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٣ بررسی، یکپارچه سازی و هوشمند سازی اطلاعاتی مکانی ١ ٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١۴ تحلیل و توسعه مدل های تحلیل مکانی ١ ۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١۵ مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) ١ ۵ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١۶ ارزیابی اولیه پروژه های عمرانی ١ ۶ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٧ بررسی ویژگی های محیطی مرتبط با طراحی ساختمان ١ ٧ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٨ بررسی مستندات طرح ها و نقشه های فنی ساختمان ١ ٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
١٩ نهایی سازی مجموعه اسناد پیمانی طرح های ساختمانی ١ ٩ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢۰ انجام اقدامات اصلاحی و بازطراحی طرح های ساختمانی ١ ۰ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢١ طراحی مدل جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی ١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢٢ مدیریت فرآیند و تحلیل اطلاعات کاربردی مکانی ذینفعان ١ ٢ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢٣ طراحی مدل تحلیل فرآیند مکانی ١ ٣ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢۴ ارزیابی و پیشنهاد بهبود زیر ساخت های مورد نیاز پایگاه داده های شرکت های گازرسانی ١ ۴ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢۵ استقرار پایگاه داده مکانی شرکت های گازرسانی ١ ۵ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢۶ پایش، کنترل و اصلاح اطلاعات پایگاه داده مکانی شرکت های گازرسانی ١ ۶ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٢ ۴ ١ ٢
٢٧ نظارت بر اجرای شبکه، انشعابات و تجهیزات شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٢٨ تعمیر و نگهداری ایستگاه های گازرسانی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٢٩ بازرسی فنی کالای مکانیک و جوش در مراحل خرید، حمل و نقل و نگهداری ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٣۰ بازرسی و کنترل فنی پروژه‌های مکانیک در حال اجرا ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٣١ بازرسی و کنترل فنی پروژه‌های مکانیک در حال بهره برداری ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٣٢ شناسایی و بکارگیری تجهیزات گازرسانی در فرآیند طراحی شبکه ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٣٣ طراحی شبکه های گازرسانی ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٣۴ بکارگیری تجهیزات شبکه و ایستگاه ها در فرآیند طراحی ١ ٨ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٣۵ طراحی ایستگاه های گازرسانی ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٣۶ بازرسی وکنترل فنی‌ پروژه های درحال اجرا در خوردگی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۶ ۴ ١ ٢
٣٧ بازرسی از تاسیسات و تجهیزات در حال بهره برداری در خوردگی ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۶ ۴ ١ ٢
٣٨ بازرسی فنی کالای پلی اتیلن مراحل خرید، حمل و نقل و نگهداری ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۶ ۴ ١ ٢
٣٩ بازرسی فنی فرآیند جوش پلی اتیلن در پروژه های در حال اجرا و بهره برداری ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۶ ۴ ١ ٢
۴۰ مانیتورینگ و توزیع گاز شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴١ بازرسی و کنترل فنی سیستم‌های برق و ابزار دقیق پروژه‌های در حال اجرا ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴٢ بازرسی فنی کالای برق و ابزار دقیق در مراحل خرید، حمل و نقل و نگهداری ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴٣ بازرسی از تأسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق در حال بهره‌برداری ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴۴ بازرسی فنی تجهیزات اندازه‌گیری شرکت‌های گازرسانی ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴۵ تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری شرکت‌های گازرسانی ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴۶ اندازه‌گیری و محاسبات گاز شرکت‌های گازرسانی ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴٧ نظارت بر اجرای سیستم های برق و حفاظت از زنگ ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴٨ طراحی سیستم های برق و حفاظت از زنگ گازرسانی ١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ١ ۵ ١ ٢
۴٩ طراحی و اجرای شبکه های تلفنی شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٣ ۵ ١ ٢
۵۰ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی شرکت های گازرسانی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٣ ۵ ١ ٢
۵١ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه رادیویی VHF شرکت های گازرسانی ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٣ ۵ ١ ٢
۵٢ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های تلفنی شرکت‌های گازرسانی ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٣ ۵ ١ ٢
۵٣ طراحی و اجرای زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی شرکت های گازرسانی ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٣ ۵ ١ ٢
۵۴ بازرسی فنی فرآیند جوش فولادی در پروژه های در حال اجرا و بهره برداری ١ ٨ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ۴ ۶ ١ ٢
۵۵ تولید و توسعه نرم افزارهای دسکتاپ GIS ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٣ ١ ۵ ٢
۵۶ تولید و توسعه نرم افزارهای وب GIS ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٣ ١ ۵ ٢
۵٧ تولید و توسعه نرم افزارهای موبایل GIS ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ۴ ٣ ١ ۵ ٢
۵٨ اپراتوری برداشت داده های مکانی و توصیفی شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۵٩ ارزیابی وضعیت موجود سازمان و منابع خارجی و تعیین روش انجام کار شرکت های گازرسانی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶۰ کارتوگرافی در شرکت های گازرسانی ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶١ آرشیو و بایگانی فنی کارتوگرافی ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٣ ٢ ١ ١ ٣
۶٢ تعمیر شبکه و انشعابات شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٣ ۵ ١ ١ ٣
۶٣ تفسیر فیلم های رادیوگرافی شرکت های گازرسانی ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٣ ٧ ١ ١ ٣
۶۴ سرپرستی شیفت های امداد شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٣ ٢ ٢ ١ ٣
۶۵ وصول مطالبات شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ۴ ١ ٢ ۴
۶۶ اپراتوری مرکز پیام شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ۵ ٢ ٢ ۴
۶٧ ارائه خدمات به مشترکین شرکت های گازرسانی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ۵ ٢ ٢ ۴
۶٨ ارائه خدمات به متقاضیان شرکت های گازرسانی ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ۵ ٢ ٢ ۴
۶٩ عایق کاری لوله‌های فولادی شرکت‌های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ۴ ٢ ١ ٧
٧۰ نشت یابی شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
٧١ شناسائی فرآیند اکتشاف، استخراج، پالایش، انتقال، توزیع و تجهیزات گازرسانی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
٧٢ انجام امور اداری، ارتباطی و سازمانی در شرکت های گازرسانی ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
٧٣ رعایت الزامات HSE ، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت های گازرسانی ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ۶ ٢ ١ ٧
٧۴ کمک جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٧۵ جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن شرکت‌های گازرسانی ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٧۶ جوشکاری شبکه، انشعابات و تجهیزات فولادی شرکت های گازرسانی ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٧٧ رادیو گرافی شرکت های گازرسانی ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٧٨ نصب و تعویض کنتور و رگولاتور شرکت های گازرسانی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!