اخبار مجتمع

مکانیک

معرفی دوره های آموزشی رشته مکانیک

مکانیک

رشته مهندسی مکانیک با تولید، تبدیل حرکت و انجام کار، تولید و ساخت قطعات و ماشین آلات و به کارگیری مواد گوناگون در ساخت آنها و همچنین طراحی و کنترل سیستم های مکانیکی، حرارتی و سیالاتی در ارتباط است. مواردی من جمله محاسبات فنی، مدلسازی و شبیه‌سازی طراحی و تهیه نقشه‌ها، تدوین روش ساخت، تولید و آزمایش ماشین‌آلات و تاسیسات با یاری گرفتن از مهندسان مکانیک انجام می‌شوند. همه محصولات از هواپیما و اتومبیل تا اسباب بازی ها باید تولید شوند. مهندسی ساخت و تولید علم ساختن فرآورده های با کیفیت مناسب و هزینه مطلوب را باید داشته باشد. ساخت و تولید شامل اجزایی از مهندسی مکانیک و صنایع و مواد است که بخش اصلی ساخت و تولید و روشهای تولید برنامه ریزی کیفیت و طراحی به کمک کامپیوتر انجام می شود.
مهندسان ساخت و تولید روش ساخت فراورده را طراحی می کنند. آن ها باید به اندازه ی کافی با روش های متنوع تولید مانند برش فلزات، شکل دهی، مونتاژ، بازرسی و تست آشنا باشند تا بتوانند روند تولید را طرح ریزی کنند و برای یافتن بهترین شرایط کارکرد تحقیق کنند. ممکن است آنها ابزار ها و ماشین های مخصوصی طراحی کنند و برای بهبود بخشیدن به روش های تولید کنونی نو آوری هایی به خرج دهند. آنها استاندارد های کارها را تعیین می کنند و مراحل تولید را هماهنگ می کنند تا روند همواری را از دریافتن مواد اولیه تا صادر کردن قطعات ساخته شده تضمین کنند. آنها باید تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات را در یک سیستم که فراورده های با کیفیت را به طور کارآمد تولید می کند، به خوبی متحد کنند.
افرادی که در این رشته تحصیل می‌کنند روش ساخت فرآورده ها را طراحی می کنند و باید به اندازه کافی با روش‌های مختلفی برشی فلزی و مونتاژ آشنا باشند که بتوانند تولید را طراحی کنند و برای پیدا کردن شرایط کارکرد آن به روش پیدا کنند. ممکن است این افراد ابزاری را طراحی کنند که لازم است برای آنها استانداردهای تعریف شود و مراحل تولید و هموار سازی و سایر موارد را نیز باید مشخص کنند. ویژگی بارز فارغ التحصیلان رشته ساخت و تولید این است که می توانند روند تولید اصول طراحی آشنایی با مواد درک مناسبی دارد و همچنین این افراد ویژگی های ماده را به خوبی درک می کنند و باید با قدرت انتخاب بکارگیری مواد بتوانند ابزار جدید تولید کنند.
حقوقی که مهندسین مکانیک دریافت می‌کنند در بخش‌های خصوصی بسیار متفاوت است هر شرکتی با توجه به هدفی که دنبال می‌کند و نوع پروژه که تعریف می کند، دستمزد متفاوتی را برای افراد مشخص می‌کند که این دستمزد اصولا ارتباط با سابقه کار، میزان تحصیلات و توانایی افراد دارد.
توانیهای افراد در این رشته:

 • افراد می توانند آزمایش های مورد نظر خود را طراحی کنند و نتایج آن را به خوبی تشریح کنند.
 • وسیله ها، سیستم ها یا روند هایی را طراحی کند که مشخصات داده شده را ارضا کند
 • کامپیوتر و نرم افزار های مربوطه برای طراحی، تحلیل و جمع آوری اطلاعات به خوبی کار کند.
  برای تحلیل یک مسئله ی مهندسی به عنوان عضوی از گروه به خوبی فعالیت نماید.
 • اشتغال در دفاتر فنی و تهیه نقش های صنعتی کارخانه ها و کارگاه ها.
 • اشتغال در کارگاه های تراشکاری، فرزکاری و ابزار تیزکنی.
 • اشتغال در کارگاه های چرخ دنده تراشی با ماشین های مخصوص.
 • سرپرستی آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت.
 • سرپرستی کارگاه های تراشکاری، فرزکاری و برشکاری.
 • اپراتوری ماشین های اتوماتیک (CNC)، فرم تراش سری تراش.
 • تدریس در هنرستان های فنی و حرفه ای.
 • تدریس در مراکز و دانشگاه های فنی.

رشته های قابل ارائه:

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ طراحی و تحلیل مدل ها به روش اجزاء محدود به وسیله ANSYS ٢١۴۴/٢۴ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٢ آنالیز سازه ها و سیالات با نرم افزار Adina system ۰-٢۴/١۰/١/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٣ آنالیزالمان محدود با Algor design check ۰-٢۴/١۰/١/١/٣ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
۴ تولید مسیر ابزار بهینه با نرم افزار Machining Strategist ۰-٢۴/١۰/١/١/٢ ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
۵ تحلیل مسائل چندفیزیک با نرم افزار COMSOL Metaphysics ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
۶ طراح قالب درجه ١ ۰-٢۴/٢١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٧ طراحی قالب های فلزی و پلاستیکی با نرم افزار catia ٢١۴۴/١۵ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٨ طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار Mold Flow ٢١۴۴/١۰ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
٩ طراحی قالب تزریق پلاستیک ۰-٢۴/٢٢/١/١ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
١۰ طراحی قالب فورج (آهنگری) ۰-٢۴/٢۴/١/١ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
١١ طراحی قالب های برش ۰-٢۴/٢۵/١/١ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
١٢ طراحی قالب ریخته گری تحت فشار(دایکاست) ۰-٢۴/٢۶/١/١ ١ ٨ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
١٣ آنالیز و شبیه سازی جریان فلز در قالب های شکل دهی با نرم افزار D٣Deform ۰-٢۴/١۰/١/١/٩ ١ ٩ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
١۴ طراح قالب درجه ٢ ۰-٢۴/٢١/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
١۵ طراح جیگ و فیکسچر ٧٢٢٢-۴١-۰١١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
١۶ طراح موتور خودرو با نرم افزار SOLID WORKS ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ۴ ۴ ١ ٢
١٧ طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه ١ ٧-٢۴/٢۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ٣ ۶ ١ ٢
١٨ طراح بدنه و تزئینات خودرو درجه ٢ ٧-٢۴/٢۴/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ۴ ٣ ۶ ١ ٢
١٩ بهره برداری از ماشین فرز CNC ٨-۴٣/٩١/٢/٢ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢۰ آنالیز کنترل کیفیت محصولات تولیدی مکانیکی با نرم افزار POLY WORKS INSPECTOR ۰-٣۵/١۰/١/١/١٣ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢١ تحلیل و شبیه سازی کنترل کیفیت محصولات تولیدی مکانیکی با نرم افزار Geomagic Qualify ۰-٣۵/١۰/١/١/١٢ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢٢ کارشناس مهندسی معکوس قطعات صنعتی ٧٢٢٢-۴١-۰١۶-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢٣ نمونه سازی سریع با روش پرینت سه بعدی ٧٢٢٢-۴١-۰٣٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢۴ مهندسی ساخت ماشین کاری دقیق CNC ٨-٣٩/٩۴/١/٢ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢۵ ساخت قطعات فلزی و ماشین کاری ٨-٣٩/٨۰/١/٢ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢۶ نمونه سازی سریع ۰-٣٩/٢١/١/١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢٧ کار با دستگاه CMM ٣-۴١/٢٩/١/١ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢٨ اصلاح عیوب رایج پرینت سه بعدی به روش FDM ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢٩ پرداخت سطوح قطعات ساخته‌شده به روش پرینت سه‌بعدی ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٣۰ کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه ١ ۵-٢۴/١١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٣١ عیب یابی ماشین آلات دوار با دستگاه ویبروتست ۰-٢۴/٢۰/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٣٢ تعمیر و نگهداری- نصب و راه اندازی ٣١١۵/۰٧ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٣٣ تعمیرات ماشین های cnc ٣١١۵/١۴ ١ ٣ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٣۴ کارشناس تعمیرات مکانیک صنایع درجه ٢ ۵-٢۴/١١/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٣۵ مکانیک ماشین آلات سیگارت ساز ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٣۶ مکانیک ماشین آلات بسته بندی سیگار ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٣٧ مدل سازی درپرینتر ٣D با نرم افزار Simplify ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٣٨ نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA ۰-٣٢/١۴/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٣٩ تحلیل با نرم افزار CATIAADVANCE ۰-٣٢/١۶/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴۰ طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با نرم افزارCATIA ۰-٣٢/٢۶/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴١ طراحی سطوح پیشرفته با catia ٢١۴۴/١٣ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴٢ فرزکاری و تراشکاری در محیط catia ٣١١۵/٢٢ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴٣ ماشین کاری پیشرفته در محیط catia ٣١١۵/١٣ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴۴ نقشه کش صنعتی ٣١١٨٣۰۴١۰۰۴۰۰۰١ ** ٣١١٨٣۰۴١۰١١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴۵ نقشه خوانی صنعتی ۰-٣٢/١٨/١/٣ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴۶ کاربر MechanicalDesktop ۰-٣٢/١٣/٢/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴٧ نقشه کش صنعتی با نرم افزار SOLID WORKS ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴٨ نقشه کش صنعتی با نرم افزار Autodesk Inventor ٣١١٨٣۰۴١۰۰٩۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۴٩ کارشناس طراح ۰-٣٢/٧١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵۰ تحلیل مکانیکی با نرم افزار ABAQUS ٢١۴۴١٣۰۴۰٣ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵١ طراحی¬و حل¬مسائل مکانیکی با استفاده از سیمولینک نرم-افزارMATLAB ۰-٣٢/٣۰/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵٢ کار با نرم افزار COSMOS WORKS ۰-٣٢/٢٣/١/١ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵٣ کار با نرم افزار ADAMS ۰-٣٢/٢۴/١/١ ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵۴ طراحی با ADVANCE SOLIDWORKS GEARTRAX ۰-٣٢/٢۰/١/١ ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵۵ کار با نرم افزار MASTER CAM ۰-٣٢/١۵/١/١ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵۶ طراحی سطوح و قالب سازی اولیه با Solid Works ٢١۴۴/۰١ ١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵٧ طراحی با نرم افزار Solid Works ٢١۴۴/٢٨ ١ ٣ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵٨ طراحی و تحلیل مکانیزم ها با نرم افزار Solid Works ٢١۴۴/١۶ ١ ۴ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۵٩ طراحی و مدلسازی با Inventor ٢١۴۴/۰۴ ١ ۵ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶۰ طراحی و مدلسازی با Auto Cad ٢١۴۴/۰۵ ١ ۶ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶١ طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor ٢١۴۴/۰٨ ١ ٧ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶٢ طراحی و مدلسازی پیشرفته با Solid Works ٢١۴۴/۰٩ ١ ٨ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶٣ طراحی با نرم افزار Power Shad ٣١١۵/٢٣ ١ ٩ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶۴ طراحی با نرم افزار pro engineer ١ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶۵ ترسیم و شبیه¬سازی مدل¬های سه¬بعدی مکانیکی با نرم¬افزار top solid ۰-٢۴/١۰/١/١/۵ ١ ١ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶۶ ترسیم مدل های سه بعدی مکانیکی با نرم افزار powershape ۰-٢۴/١۰/١/١/۴ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶٧ کار با نرم افزارSOLID WORKS ۰-٣٢/١٧/١/١ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶٨ کار با نرم افزار CATIA ۰-٢۴/٢٨/١/٢ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
۶٩ ترسیم و شبیه سازی مدل های سه بعدی مکانیکی با نرم افزار Vari cad ۰-٢۴/١۰/١/١/٧ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٧۰ تراشکاری در محیط SolidWorks به کمک ماژول SolidCAM ١ ۶ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٧١ فرزکاری در محیط SolidWorks به کمک ماژول SolidCAM ١ ٧ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٧٢ متحرک سازی مکانیزم ها در نرم افزار Solid works ١ ٨ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٧٣ طراح و مدل ساز با نرم افزار Rhino ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٧۴ طراح و مدل ساز با نرم افزار Artcam ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٧۵ نقشه کش و طراح صنعتی با نرم افزار Siemens NX ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٧۶ طراح و سازنده دیجیتال در FabLab به کمک نرم افزار Rhino ٣D ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ٨ ١ ١ ٣
٧٧ سازنده سازه های دینامیکی ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ۴ ١ ٢ ٧
٧٨ قالب ساز درجه ١ ٨-٣٢/٢۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٢ ٢ ٢ ٧
٧٩ قالب ساز درجه ٢ ٨-٣٢/٢۶/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٢ ٢ ٢ ٧
٨۰ سازنده جیک و فیکسچر ٧٢٢٢-۴١-۰۰۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٢ ٢ ٢ ٧
٨١ دریل کاری و اره کار ی ٨-٣٣/۵١/١/٣ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٨٢ تراشکارماهر(طرح ١٨ ماهه پیوسته) ٨-٣۴/١٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٨٣ فرزکارماهر(طرح ١٨ ماهه پیوسته) ٨-٣۴/١۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٨۴ تراشکار(طرح ١٨ ماهه) ٨-٣۴/١٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٨۵ فرزکار(طرح ١٨ ماهه) ٨-٣۴/١١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٨۶ اسپارک کار ٨-٣۴/٣۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٨٧ ماشین ابزار کار درجه ٢ ٨-٣۴/٣٧/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٨٨ ماشین ابزار کار درجه ١ ٨-٣۴/٣٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٨٩ کاربری ماشین ابزار تولیدی ٣١١۵/١۰ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩۰ کاربری وایرکات ٣١١۵/٢۵ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩١ کاربر ماشین های تخلیه الکتریکی ٧٢٢٢-۴١-۰١۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩٢ تراشکار CNC ٨-٣٣/٨۴/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩٣ برنامه نویسی CNC ٣/١/۵٢/٨۴-۰ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩۴ کاروری CNC ٣-۴١/٢٧/١/٣ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩۵ تراشکاری cnc سطح۴(سیستم کنترل فاگور) ٣١١۵/٢٧ ١ ۵ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩۶ تراشکاری cnc سطح ۵(برنامه نویسی اتوماتیک با Shop Turn) ٣١١۵/٢٨ ١ ۶ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩٧ کاربر وایرکات CNC پنج محور ٧٢٢٢-۴١-۰١٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩٨ تراشکار ٨-٣۴/٢٢/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
٩٩ پیچ و مهره تراشی تخصصی ٧٢٢٢-۴١-۰٢۶-١ ١ ٨ ١ ۰ ۵ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰۰ تراشکاری سطح ۴ ٣١١۵/۰۶ ١ ۰ ٢ ۰ ۵ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰١ فنر پیچی با ماشین تراش ١ ١ ٢ ۰ ۵ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰٢ اپراتوری شبیه ساز ماشین تراش ١ ٢ ٢ ۰ ۵ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰٣ فرز کار CNC ٨-٣٣/٨۶/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰۴ فرز cnc سطح ۵ ( برنامه نویسی اتوماتیک با Shop Mill) ٣١١۵/١١ ١ ١ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰۵ ماشین کاری توسط نرم افزار POWERMILL ٣١١٨-۴١-۰۰٣-٢ ١ ٢ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰۶ فرزکار ٨-٣۴/٣٢/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰٧ فرزکاری سطح ۴ ٣١١۵/۰۵ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰٨ کارور دستگاه بورینگ ٣-۴١/٣۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١۰٩ فرزکاری تخصصی ٨-٣۴/١١/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١١۰ تراشکاری تخصصی ٨-٣۴/١٢/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢ ٢ ٧
١١١ ابزار تیز کن ٨-٣۵/٣٩/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ٧
١١٢ نصب کوپلینگ های صنعتی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٣ ٢ ٧
١١٣ مکانیک صنایع ماهر(طرح ١٨ ماهه پیوسته) ٨-۴١/١٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٣ ٢ ٧
١١۴ مکانیک صنایع(طرح ١٨ ماهه) ١۰/۴١-٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٣ ٢ ٧
١١۵ تعمیرکار ماشین های ابزار ٨-۵٢/۵٨/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٣ ٢ ٧
١١۶ مکانیک صنایع درجه ١ ٨-۴١/١١/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٣ ٢ ٧
١١٧ مکانیک صنایع درجه ٢ ٨-۴١/١١/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٣ ٢ ٧
١١٨ مکانیک صنایع تخصصی ٨-۴١/١۰/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ٣ ٣ ٢ ٧
١١٩ اپراتور ماشین آلات سیگارت سازی و بسته بندی ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ۰ ۶ ١ ٨
١٢۰ سرپرست بخش مونتاژ ٨-٣٣/۰۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٢ ٨
١٢١ اندازه گیری و کنترل قطعات صنعتی ٧٢٢٢-۴١-۰٢١-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ٢ ٨
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!