اخبار مجتمع

کنترل و ابزاردقیق

معرفی دوره و رشته های کنترل و ابزاردقیق

کنترل و ابزاردقیق

هدف سیستم کنترل عبارت است از کنترل خروجی‌ها به روش معین به کمک ورودی‌ها از طریق اجزای سیستم کنترل که می‌تواند شامل اجزای الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی به تناسب نوع سیستم کنترل باشد. اندازه گیری کمیتهای فیزیکی مورد نظر و وسایل و دستگاههای مورد نیاز در ارتباط با تبدیل و انتقال آنها را ابزار دقیق میگویند.

ابزار دقیق در کنار کنترلر ها و شیرها از مهمترین عناصر مدارات کنترل سیستم ها هستند. ابزار دقیق شاخه ای از علم کنترل می باشد. این علم از سه بخش زیر تشکیل شده است: اندازه گیری ، پردازش مقادیر اندازه گیری شده بوسیله تجهیزات کنترلی و کنترل پارامترها و ارسال پاسخ مناسب به تجهیزات کنترل کننده تجهیزات مهم اندازه گیری در ابزار دقیق عبارتند از سنسور های فشار، دما، دبی سنج ها ، ارتفاع سنج ها، کنترل کننده ها، ریکوردر ها، آنالیزورهای گاز، غلظت سنج ها و غیره میباشند.این گرایش بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستمهای صنعتی میپردازد.سنسورها، ترانسمیترها، دستگاه های اندازه گیری و کنترل کننده های نوین نقش بسیارپراهمیتی در این گرایش دارند. این گرایش در مقایسه با دیگر گرایش های مهندسی برق بیشترعملی بوده و از بازار کار بهتری برخوردار است. کنترلر یا کنترل‌کننده‌ها مغز متفکر سیستم‌های کنترلی می‌باشند. خروجی‌ها یا سیگنال‌های اندازه‌گیری توسط ترانسمیتر به کنترلر، انتقال می‌یابند تا کنترلر به کمک این اطلاعات و براساس تابعی که برای آن تعریف شده‌است، تصمیمات لازم برای عکس‌العمل مورد نیاز را بگیرد. کنترل‌کننده با مقایسه سیگنال اندازه‌گیری با مقدار مطلوب و انجام محاسبات لازم، مقادیر متغیرهای تنظیم شونده را تعیین می‌کند. ;ورودی کنترل‌کننده سنسورها و ترانسمیترها وغیره.. و خروجی کنترل‌کننده‌ها کنترل ولوها و موتورها و غیره می‌باشد.

توانیهای افراد در این رشته:
  • کسب مهارت کافی در شناخت، عملکرد و نحوه نگهداری و بهره برداری از سیستم ها و کنترل و اجرای پروژه ها
  • آشنایی و کسب اطلاعات در مورد تکنولوژی های جدید و ارزیابی آنها برای استفاده در طرح و توسعه و نوآوری
  • شرکت در پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و بررسی های فنی در زمینه گرایش تخصصی
  • کسب توانایی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
  • تهیه گزارش فنی
  • تنوع سیستم های برقی موجود در کارخانجات، مراکز صنعتی و واحدهای خدماتی
  • و سایر …

 

رشته های قابل ارائه:

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء(IOT) ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ۴ ٢ ۵ ١ ٢
٢ طراح سیستم های اینترنت اشیاء(IOT) مبتنی بر مینی کامپیوتر(RASPBERRY PI) ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ۴ ٢ ۵ ١ ٢
٣ طراحی و تحلیل مدارات کنترلی FPGA ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
۴ برنامه نویسی و راه اندازی میکروکنترلر با نرم افزار Flowcode ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
۵ طراح کنترلر‘اینترفیس و مدارات پردازشی با FPGA ۰-٣٢/٣۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
۶ طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر PIC ۰-٣٢/٣٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
٧ طراحی مدارات میکرو کنترلری ١۶ بیتی DSPIC (تکمیلی) ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢۰ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
٨ طراحی مدارات میکرو کنترلری ١۶ بیتی DSPIC (مقدماتی) ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٩ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
٩ طراح و تحلیلگر مدارات میکرو کنترلر خانواده ٨۰۵١ ۰-٢٣/٩١/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١۰ طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM ۰-٣٢/٣٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١١ طراح و تحلیلگر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR ۰-٢٣/٩٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١٢ طراحی و تحلیل مدارات میکروکنترلر خانواده AVR ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٧ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١٣ طراحی تابلو های روان ٣١١۴٣۰٣١۰۰۵۰۰٢١ ٢ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١۴ بکارگیری میکروکنترلرهای AVR و ماژول های مرتبط در IOT( اینترنت اشیاء) ندارد ١ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١۵ راه اندازی ماژول بلوتوث با میکروکنترلر AVR ندارد ١ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١۶ راه اندازی مدار کارتخوان RFID با میکروکنترلر AVR ١ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١٧ طراح و سازنده تابلوهای LED ثابت با نرم افزار CorelDraw ٣١٣٩-٣١-۰١٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣
١٨ پنوماتیک کار صنعتی ٨-۴۴/١۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
١٩ اتوماسیون و کنترل سیستم های الکتریکی با نرم افزار AUTOMATION STUDIO ۰-٢٣/۰۵/١/١/١۵ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢۰ هیدورلیک کار صنعتی ٨-۴۴/١۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢١ کنترل سیلندرها و موتورهای هیدرولیکی ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢٢ کارورAUTOMATION STUDIO(هیدرولیک,پنوماتیک) ۰-٣٢/٣۶/١/١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ۵ ١ ١ ٣
٢٣ راه اندازی سیستم کنترل هوشمند هواساز‍‍‍‍‍ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٢۴ طراحی و شبیه سازی مدارات الکتروپنوماتیک با نرم افزار FESTO FluidSIM ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٢۵ امن سازی و مقاوم سازی سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٢۶ طراحی و پیاده سازی تابلوهای کنترل ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٢٧ برنامه نویسی PLC با SCL ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٢٨ مانیتورینگ و کنترل با PCS٧ ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٢٩ تابع نویسی و تبادل اطلاعات در PCS٧ ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣۰ برنامه نویسی با بلاک های پایه PCS٧ ١ ٨ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣١ برنامه نویسی با بلاک های کتابخانه PCS٧ ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣٢ راه اندازی شبکه های بی‌سیم صنعتی ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣٣ ابزار دقیق کار ٣١٣٩-٣١-۰٢١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣۴ کار با ابزار دقیق پیشرفته ۰-٢٣/۰۵/١/١/١١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣۵ کار با نرم افزار SPEEDOMETERS ۰-٢٣/۰۵/١/١/٣ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣۶ کالیبراسیون ابزاردقیق ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢۶ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣٧ کالیبراسیون وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایا ٨-٣۴/٣۵/١/٢ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣٨ کالیبراسیون وسایل اندازه گیری دما ٨-٣۴/٣۶/١/٢ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٣٩ کالیبراسیون وسایل اندازه گیری فشار ٨-٣۴/٣١/١/٢ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴۰ مسوول کالیبراسیون ٨-۴٢/٣۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴١ کارور PLC ۰-٨۴/۵۵/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴٢ برنامه نویسی PLC-S٧-٢۰۰ با دستورات پایه ٣١٣٩-٣١-۰١٩-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴٣ برنامه نویسی PLC-S٧-۴۰۰ ٣١٣٩-٣١-۰٣٢-١ ١ ۵ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴۴ اتوماسیون و برنامه نویسی با PLC S٧-١٢۰۰ ٣١٣٩-٣١-۰۰١-١ ١ ۶ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴۵ اتوماسیون کار صنعتی ٨-۵١/۴۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴۶ اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido soft ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٢ ١ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴٧ اتوماسیون و برنامه نویسی plc های اشنایدر با نرم افزار twido suit ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٣ ١ ٣ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴٨ اتوماسیون و برنامه نویسی ITS PLC Professional Edition ٣١٣٩-٣١-۰۰٢-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۴٩ برنامه نویسی PLC LS با دستورات پایه ٣١٣٩-٣١-۰٣۵-١ ١ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵۰ شبیه سازی محیط های صنعتی با نرم افزار FACTORY I/O ١ ۶ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵١ برنامه نویسی HMI KINCO ٣١٣٩-٣١-۰١٢-١ ١ ٧ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵٢ برنامه نویسی PLC KINCO ٣١٣٩-٣١-۰١۰-١ ١ ٨ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵٣ راه اندازی موتورها و درایوهای STEP KINCO,SERVO KINCO ٣١٣٩-٣١-۰١٣-١ ١ ٩ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵۴ راه اندازی موتورهای AC با کنترل دور Kinco ٣١٣٩-٣١-۰١١-١ ١ ۰ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵۵ برنامه نویسی plc با نرم افزار SimuPLC ۰-٢٣/۰۵/١/١/١٨ ١ ۴ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵۶ برنامه نویسی و پیکر بندی شبکه اترنت ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰۶ ١ ۵ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵٧ راه اندازی شبکه صنعتی AS-INTERFACE ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢٧ ١ ۶ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵٨ راه اندازی شبکه صنعتی PROFIBUS ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢٨ ١ ٧ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۵٩ مانیتورینگ با نرم افزار WinCC Flexible ٣١٣٩-٣١-۰١۶-١ ١ ٨ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶۰ مانیتورینگ وراه اندازی پنلهای صنعتی بانرم افزار protool ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢۵ ١ ٩ ١ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶١ مانیتورینگ با WINCC ۰-٢٣/۰۵/١/١/١۶ ١ ۰ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶٢ مخابره داده با نرم افزار OCR و تکنولوژی PLC ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢١ ١ ١ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶٣ کنترل و مانیتورینگ صنعتی بانرم­ افزار Proficy HMI/SCADA ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢۴ ١ ٢ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶۴ طراحی و مونیتورینگ صنعتی با استفاده از نرم افزار GENIEDAQ ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰۴ ١ ٣ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶۵ کار با درایورهای صنعتی ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰٧ ١ ۴ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶۶ کنترل ­و نظارت بر طرح و تجهیزات با نرم­ افزارCitect HMI/SCADA ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢٢ ١ ۵ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶٧ کار با نرم افزار CITECT HMI – SCADA ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰٢ ١ ۶ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶٨ کار با نرم افزار LABVIEW ۰-٢٣/۰۵/١/١/٣۰ ١ ٧ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
۶٩ کار با نرم افزار CFCS٧ ۰-٢٣/۰۵/١/١/٢٣ ١ ٨ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧۰ کار با نرم افزار PCS٧ ۰-٢٣/۰۵/١/١/۰١ ١ ٩ ٢ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧١ کار با نرم افزار PSIM ۰-٢٣/۰۵/١/١/۵ ١ ۰ ٣ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧٢ برنامه نویسی به زبان S٧-Graph ٣١٣٩-٣١-۰۰٩-١ ١ ١ ٣ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧٣ شبیه سازی سیستم های اتوماسیون صنعتی با نرم افزار SIMIT ١ ٢ ٣ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧۴ اتوماسیون کار صنعتی FATEK ٣١٣٩-٣١-۰٣۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧۵ فن ورز تعمیر سیستم کنترل گسترده DCS ۰-٨۴/۵١/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧۶ کارور PLC درجه ١ ۰-٨۴/۵۵/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧٧ ابزار دقیق کار پروژه ٨-۴٢/۴۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧٨ اتوماسیون کار صنعتی Delta ٣١٣٩-٣١-۰٢۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٧٩ برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پایه ٣١٣٩-٣١-۰٢٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨۰ برنامه نویسی PLC Delta با دستورات پیشرفته ٣١٣٩-٣١-۰٢٣-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨١ راه اندازی موتور و درایو servo Delta ٣١٣٩-٣١-۰٢۶-١ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨٢ کنترل دور موتورهای الکتریکیAC با Drive Delta ٣١٣٩-٣١-۰٢٧-١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨٣ مانیتورینگ با HMI Delta ٣١٣٩-٣١-۰٢٨-١ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨۴ کار با شبکه صنعتی MODBUS Delta ٣١٣٩-٣١-۰٢٩-١ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨۵ طراح سیستم های کنترلی با استفاده از الگوریتم های هوشمند ٣١٣٩-٣١-۰١٧-١ ** ٣١٣٩-٣١-۰٢۴-١ ** ٣١٣٩-٣١-۰١۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨۶ اتوماسیون کار صنعتی BECKHOFF ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨٧ پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری BECKHOFF * ١ ١ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨٨ برنامه نویسی با نرم افزار Twincat٢ BECKHOFF‍‍‍‍‍ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٨٩ برنامه نویسی با نرم افزار Twincat٣ BECKHOFF‍‍‍‍‍ ١ ٣ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٩۰ راه اندازی شبکه های ارتباطی BECKHOFF‍‍‍‍‍ ١ ۴ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٩١ راه اندازی سیستم های کنترل حرکتی با BECKHOFF ١ ۵ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٩٢ مانیتورینگ با BECKHOFF ١ ۶ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ٣ ۰ ٣ ٩ ٣ ١ ٣
٩٣ سرویس و نگهداری هواپیما ۰-٣۵/٣٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٢ ٢ ٣ ٢ ٧
٩۴ تعمیرکار ساعت ٨-۴٢/٢۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ٧
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!