اخبار مجتمع

الکترونیک-ایران مهارت

الکترونیک-ایران مهارت

جدول رشته های الکترونیک در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ ساخت مدارات الکترونیکی ساده ٧۴٢١۰۰٣۰۰١
٢ نصب و حذف برنامه های کاربردی و باز و بست گوشی تلفن همراه و تبلت ٧۴٢١۰۰٣۰۰٢
٣ عیب یابی و تعمیر مقدماتی گوشی تلفن همراه و تبلت ٧۴٢١۰۰٣۰۰٣
۴ اندازه گیری و پیاده سازی مدار الکترونیکی ربات ٧۴٢١۰۰٣۰۰۴
۵ ساخت سازه های مکانیکی ربات ٧۴٢١۰۰٣۰۰۵
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!