اخبار مجتمع

امور اداری-ایران مهارت

امور اداری-ایران مهارت

جدول رشته های امور اداری در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ چیدمان زونکن ۴۴١۵۰۴٣۰۰١
٢ انجام مکاتبات اداری ساده ۴۴١۶۰۴٣۰۰١
٣ رعایت آداب پذیرایی در مراسمهای رسمی ۵١٣١۰۴٣۰۰١
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!