اخبار مجتمع

هنرهای تجسمی-ایران مهارت

هنرهای تجسمی-ایران مهارت

جدول رشته های هنرهای نمایشی در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ عکاسی دیجیتال در حالت اتومات ٣۴٣١۰٨٣۰۰١
٢ استنداپ کمدین (خنداننده) ٣۴٣۵۰٨٧۰۰٣
٣ برجسته سازی در نقاشی اکریلیک ٧٣١۶۰٨٣۰۰١
۴ ایجاد ساخت و ساز در نقاشی اکریلیک ٧٣١۶۰٨٣۰۰٢
۵ جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی مدادرنگی ٧٣١۶۰٨٣۰۰٣
۶ طبیعت پردازی در نقاشی مدادرنگی ٧٣١۶۰٨٣۰۰۴
٧ چهره پردازی در نقاشی مداد رنگی ٧٣١۶۰٨٣۰۰۵
٨ چهره پردازی در نقاشی رنگ روغن ٧٣١۶۰٨٣۰۰۶
٩ نقاشی میوه با گواش ٧٣١۶۰٨٣۰۰٧
١۰ طبیعت پردازی در نقاشی رنگ روغن ٧٣١۶۰٨٣۰۰٨
١١ چهره پردازی در نقاشی پاستل ٧٣١۶۰٨٣۰۰٩
١٢ جنسیت پردازی اشیاء بیجان در نقاشی پاستل ٧٣١۶۰٨٣۰١۰
١٣ نقاشی پاستل روی مقوای جیر ٧٣١۶۰٨٣۰١١
١۴ جنسیت پردازی اشیای بیجان در نقاشی رنگ روغن ٧٣١۶۰٨٣۰١٢
١۵ طراحی اجسام با اکولین ٧٣١۶۰٨٣۰١٣
١۶ طراحی اشیا در سیاه قلم ٧٣١۶۰٨٣۰١۴
١٧ نقاشی گل با آبرنگ ٧٣١۶۰٨٣۰١۵
١٨ نقاشی منظره با آب مرکب ٧٣١۶۰٨٣۰١۶
١٩ نقاشی گل با گواش ٧٣١۶۰٨٣۰١٧
٢۰ نقاشی میوه با آبرنگ ٧٣١۶۰٨٣۰١٨
٢١ نقاشی منظره با گواش ٧٣١۶۰٨٣۰١٩
٢٢ ساخت جعبه کادو ٧٣١۶۰٨٣۰٢۰
٢٣ نقاشی روی چوب با رنگ آکریلیک ٧٣١۶۰٨٣۰٢١
٢۴ نقاشی روی کاشی و سرامیک ٧٣١۶۰٨٣۰٢٢
٢۵ نقاشی طرح های ساده با رنگ های ویترای ٧٣١۶۰٨٣۰٢٣
٢۶ نقاشی با رنگ آکریلیک روی پارچه ٧٣١۶۰٨٣۰٢۴
٢٧ نقاشی یک طرح ساده روی چرم ‍‍‍‍ ٧٣١۶۰٨٣۰٢۵
٢٨ نقاشی روی سفال ٧٣١۶۰٨٣۰٢۶
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!