اخبار مجتمع

امور مالی و بازرگانی-ایران مهارت

امور مالی و بازرگانی-ایران مهارت

جدول رشته های امور مالی و بازرگانی در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ اینفوگرافی در حسابداری ۴٣١١۰۴۵۰۰٣
٢ استفاده از چرتکه در محاسبات مالی ۴٣١١۰۴۵۰۰۴
٣ استفاده از ماشین حساب در محاسبات ۴٣١١۰۴۵۰۰۵
۴ درآمد زایی از طریق شبکه های اجتماعی ۵٢۴٢۰۴۵۰۰١
۵ راه اندازی فروشگاه های اینترنتی (تجارت الکترونیک) ۵٢۴۴۰۴۵۰۰٢
۶ بکارگیری سواد مالیGISS ۵٢۴٩۰۴۵۰۰١
٧ کارآفرینی با رویکرد KAB ۵٢۴٩۰۴۵۰۰٢
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!