اخبار مجتمع

گردشگری-ایران مهارت

گردشگری-ایران مهارت

جدول رشته های گردشگری در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ شناسایی فرصت های کسب و کار در گردشگری محلی ٣٣٣٩۰۵۵۰۰١
٢ مکالمه با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) ۵١١٣۰۵۵۰۰١
٣ راهنمایی موزه ۵١١٣۰۵۵۰۰٢
۴ راهنمایی اکوتوریسم (بوم گردشگری) ۵١١٣۰۵۵۰۰٣
۵ راهنمایی عمومی گردشگری ۵١١٣۰۵۵۰۰۴
۶ راهنمایی گردشگری فرهنگی ۵١١٣۰۵۵۰۰۵
٧ راهنمایی گردشگری محلی ۵١١٣۰۵۵۰۰۶
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!