اخبار مجتمع

طلا و جواهرسازی-ایران مهارت

طلا و جواهرسازی-ایران مهارت

جدول رشته های طلا و جواهرسازی در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ حکاکی روی سنگ های نیمه قیمتی ٧٣١٣۰٧٩۰۰١
٢ ساخت زنجیر نقره ٧٣١٣۰٧٩۰۰٣
٣ اره کاری نقره ٧٣١٣۰٧٩۰۰۴
۴ ساخت حلقه نقره ٧٣١٣۰٧٩۰۰۵
۵ برش کاری سنگ های نیمه قیمتی ٧٣١٣۰٧٩۰۰۶
۶ خوشنویسی روی سنگ های نیمه قیمتی ٧٣١٩۰٧٩۰۰١
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!