اخبار مجتمع

هنرهای تزئینی-ایران مهارت

هنرهای تزئینی-ایران مهارت

جدول رشته های هنرهای تزئینی در شاخه ایران مهارت
# نام استاندارد شناسه استاندارد
١ ساخت بطری تزیینی ٧٣١۵۰٨۵۰۰١
٢ ساخت عروسک های خمیر چینی (طرح های ساده) ٧٣١٩۰٨۵۰۰١
٣ طرح ریزی با میخ ٧٣١٩۰٨۵۰۰٢
۴ تابلوسازی با گل خشک ٧٣١٩۰٨۵۰۰٣
۵ پتینه هفت سین بر روی سفال خام ٧٣١٩۰٨۵۰۰۴
۶ شمع سازی ساده ٧٣١٩۰٨۵۰۰۵
٧ مرصع کاری ٧٣١٩۰٨۵۰۰۶
٨ سبزی آرائی ساده ٧٣١٩۰٨۵۰۰٧
٩ میوه آرائی ساده ٧٣١٩۰٨۵۰۰٨
١۰ ساخت وسایل تزئینی با مواد بازیافتی ٧٣١٩۰٨۵۰۰٩
١١ ساخت انواع گل های مصنوعی (گل پارچه ای آهار زده) ٧٣١٩۰٨۵۰١۰
١٢ پارچه سازی تزئینی ساده ٧٣١٩۰٨۵۰١١
١٣ ساخت انواع گل های مصنوعی (گل بلندر ) ٧٣١٩۰٨۵۰١٢
١۴ ساخت انواع گل های مصنوعی (گل چینی) ٧٣١٩۰٨۵۰١٣
١۵ گل آرایی ساده گل های خشک ٧۵۴٩۰٨۵۰۰١
١۶ گل آرائی ساده گل های تازه و طبیعی ٧۵۴٩۰٨۵۰۰٢
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!