اخبار مجتمع

بهداشت و ایمنی

معرفی دوره و رشته های بهداشت و ایمنی

بهداشت و ایمنی

بهداشت حرفه‌ای یا سلامت شغلی یا سلامت کار شاخه‌ای است ازعلم بهداشت وعبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالم سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار. بهداشت حرفه‌ای ترکیبی از علوم پزشکی ومهندسی می‌باشد.
بهداشت حرفه ای را می توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط های شغلی تعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرفه ای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی،ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد. مهندسی بهداشت حرفه ای علمی است که با پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای شغلی، در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان تمام مشاغل تلاش می کند و پیشگیری ها و حفاظت های لازم را از کارکنان در برابر مخاطرات شغلی ناشی از عوامل زیان آور محیط کار مد نظر دارد.
نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف، از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان می‌باشد. کارشناس بهداشت حرفه‌ای که دراین زمینه فعالیت دارد، با شناختی که ازمحیط کار، فرایندهای کاری، خطرات وعوامل زیان‌آور محیط کار و نیز تاثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می‌گذارند دارد، از طریق بررسی، ارزیابی، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار، درصدد سالم سازی وبهسازی محیط کاربرمی آید. مهندس بهداشت حرفه ای در صورت شناسایی بیماری های حرفه ای در شاغلین، آنها را برای تشخیص قطعی و درمان نزد پزشک می فرستد.

عوامل زیان آورمحیط کار که شناسایی و کنترل آنها یکی از وظایف اصلی مهندسی بهداشت حرفه ای است، عبارتند از :
  • عوامل زیان آور فیزیکی محیط کارشامل سروصدا، گرما و رطوبت، سرما، ارتعاش، فشار (کمبودوافزایش فشار)، روشنایی (کمبود وافزایش نور)، اشعهٔ مادون قرمز، اشعه ماورائ بنفش، اشعه‌های یونیزان و الکتریسیته
  • عوامل زیان آورشیمیایی محیط کارمانندگازها، بخارات، دود ومه،گرد وغبار،اسیدهاوبازها، فلزات و…
  • عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کارشامل ویروس‌ها، قارچ‌ها، انگل‌ها، باکتری‌ها و …
  • عوامل زیان آورمکانیکی وارگونومیک محیط کار، شامل: پوزیشن‌های نامناسب بدن حین کار، بلندکردن وحمل باربیش ازخدمجاز، سطوح کارشامل میز، صندلی، ابزارآلات مورد استفاده، تجهیزاتی که مناسب طراحی نشده باشندو……
  • عوامل زیان آور روحی وروانی محیط کارمانند روابط کارگر با کارفرما، همکاران، زیردستان، تشویق‌ها وتنبیه ها،ارتقاء شغلی، رضایت شغلی و…
وظایف مهندسین بهداشت و ایمنی می تواند آیتم های زیر باشد :
   • نظارت فنی بر کارکنان جهت رعایت ضوابط بهداشت حرفه ای ،
   • کسب شناخت و اطلاعات کافی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاه ها و کارخانجات
   • تنظیم و پیگیری اجرای برنامه های پیشگیری از انواع بیماری های کاری و عوارض آنها
   • نمونه برداری، سنجش و ارزیابی عوامل زیان بار محیط کار
   • نظارت بر اجرای طرح های بهداشت حرفه ای
   • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای مسئولان بهداشت حرفه ای، اعضای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و…
   • بررسی گزارشات رسیده از واحدها، کارگاه و کارخانه ها، تشخیص نواقص و عیوب و صدور اخطاریه در صورت نیاز
   • صدور مجوز برای شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
توانایی افراد در این رشته :
  • مهندس بهداشت حرفه ای می تواند در وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، نیرو ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و صنایع دفاعی مشغول به کار شود.
  • سازمان ها ، شرکت ها و کارخانه های بزرگی مثل شرکت نفت ، ذوب آهن ، هواپیمایی کشوری ، ایران خودرو ، پلی اکریل دارای واحد بهداشت حرفه ای بسیار قوی هستند که در هر یک از این واحد ها چند مهندس بهداشت حرفه ای فعالیت می کنند . در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ازدانش آموختگان مهندسی بهداشت حرفه ای نیز به طور تمام وقت یا پاره وقت در کارخانجات و سازمان های مختلف به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای کار می کنند.
  • علاقه مندان به حوزه آموزش و تدریس هم می توانند با داشتن مدارک تحصیلی عالی در مهندسی بهداشت حرفه ای جذب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شوند.
  • از آنجایی که اهمیت این شغل ، به تازگی در سال های اخیر برای کارخانجات و صنایع مختلف و …. ، مشخص شده است و آنها برای کاهش هزینه های خود به دنبال پیاده سازی شعار پیشگیری به جای درمان هستند، بازارکار مناسبی برای این شغل در کشور وجود داشته و آینده شغلی خوبی نیز پیش روی آن می باشد.
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی ٣-١۰/١١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٢ ٣ ١ ٣
٢ پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله ٣-١۰/١٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٢ ٣ ١ ٣
٣ مشاور مهارت های سبک زندگی سالم ٣٢۵٧-۴٧-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣
۴ سبک زندگی طبیعی و سبز ٣٢۵٧-۴٧-۰٢۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣
۵ سیاست های کلی سلامت ٣٢۵٧-۴٧-۰٣۵-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣
۶ سیاست های کلی جمعیت ٣٢۵٧-۴٧-۰٣۶-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۰ ٣ ٢ ٣
٧ کاربر ماساژ ٣٢٣۰-۴٧-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
٨ ماساژ ایرانی ٣٢۵٧-۴٧-۰٣٧-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
٩ ماساژ شیاتسو(فشاری) ٣٢۵٧-۴٧-۰٣٨-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
١۰ ماساژ سنگ ٣٢۵٧-۴٧-۰٢٧-١ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
١١ ماساژ سوئدی ٣٢۵٧-۴٧-۰٢٨-١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
١٢ ماساژ آروماتراپی ٣٢۵٧-۴٧-۰٢٩-١ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
١٣ ماساژ بافت عمقی(دیپ تیشو) ٣٢۵٧-۴٧-۰٣۰-١ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
١۴ ماساژ تای ٣٢۵٧-۴٧-۰٣٢-١ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
١۵ ماساژ رفلکسولوژی ٣٢۵٧-۴٧-۰٣٣-١ ١ ٨ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
١۶ ماساژ شمع ٣٢۵٧-۴٧-۰٣١-١ ١ ٩ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
١٧ ماساژ کمپرس گیاهی ٣٢۵٧-۴٧-۰٣۴-١ ١ ۰ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۵ ٢ ٣
١٨ شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
١٩ بازرسی بر مبنای ریسک (RBI ) ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢۰ طراحی سیستم اطفا حریق اسپرینکلر با نرم افزار اتواسپرینک و پایپ‌نت ١ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢١ افسرHSE(بهداشت ایمنی و محیط زیست) ٣٢۵٧-۴٧-۰۰۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢٢ افسرHSEدرپروژه های نفتی ۰-٣٩-٩۰-١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢٣ بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه ٣٢۵٧-۴٧-١۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢۴ بازرس ایمنی ساختمان ٣٢۵٧-۴٧-۰١١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢۵ مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی ٣٢۵٧-۴٧-۰۰٩-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢۶ مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی ٣١٢٣/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢٧ ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی ٣٢۵٧/١ ١ ٢ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢٨ مسئول حفاظت و ایمنی ۰-٧١/٩٧/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٢٩ رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی کار با لیزر ٣٢۵٧-۴٧-۰۴٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣۰ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارالکترونیک ٣٢۵٧-۴٧-۰٧۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣١ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارامور زراعی ٣٢۵٧-۴٧-۰۶۴-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣٢ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کاراموردام وماکیان ٣٢۵٧-۴٧-۰۶٣-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣٣ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کاربرق ٣٢۵٧-۴٧-۰۶٢-١ ١ ۵ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣۴ رعایت الزامات سلامت‘بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی ٣٢۵٧-۴٧-۰۵٣-١ ١ ۶ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣۵ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارحمل و نقل زمینی ٣٢۵٧-۴٧-۰۴٩-١ ١ ٧ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣۶ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارحمل ونقل ریلی ٣٢۵٧-۴٧-۰۵۰-١ ١ ٨ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣٧ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارخدمات تغذیه ای ٣٢۵٧-۴٧-۰۵۵-١ ١ ٩ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣٨ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارزیست فناوری ٣٢۵٧-۴٧-۰۶١-١ ١ ۰ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٣٩ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی (طلا وجواهر) ٣٢۵٧-۴٧-۰٧٢-١ ١ ١ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴۰ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی (چوب‘سفال‘ فلز و…) ٣٢۵٧-۴٧-۰۶٨-١ ١ ٢ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴١ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی(بافت) ٣٢۵٧-۴٧-۰۶٧-١ ١ ٣ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴٢ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع دستی(دوخت های سنتی) ٣٢۵٧-۴٧-۰۶۶-١ ١ ۴ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴٣ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع غذایی ٣٢۵٧-۴٧-۰۵۶-١ ١ ۵ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴۴ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع نساجی ٣٢۵٧-۴٧-۰۵٨-١ ١ ۶ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴۵ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنایع پوشاک ٣٢۵٧-۴٧-۰۵١-١ ١ ٧ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴۶ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنعت ساختمان ٣٢۵٧-۴٧-۰۴٨-١ ١ ٨ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴٧ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارفرش ٣٢۵٧-۴٧-۰۵٢-١ ١ ٩ ١ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴٨ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارفناوری اطلاعات ٣٢۵٧-۴٧-۰۵٧-١ ١ ۰ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۴٩ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارماشین آلات­ کشاورزی ٣٢۵٧-۴٧-۰۶۵-١ ١ ١ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵۰ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمدیریت صنایع ٣٢۵٧-۴٧-۰۶۰-١ ١ ٢ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵١ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمراقبت وزیبایی ٣٢۵٧-۴٧-۰۵۴-١ ١ ٣ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵٢ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمعماری ٣٢۵٧-۴٧-۰۴٧-١ ١ ۴ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵٣ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمکانیک ٣٢۵٧-۴٧-۰۵٩-١٧ ١ ۵ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵۴ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارهتل ٣٢۵٧-۴٧-۰۴۶-١ ١ ۶ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵۵ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارهنرهای تجسمی ٣٢۵٧-۴٧-۰٧۰-١ ١ ٧ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵۶ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارهنرهای تزئینی ٣٢۵٧-۴٧-۰۶٩-١ ١ ٨ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵٧ رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارهنرهای نمایشی ٣٢۵٧-۴٧-۰٧١-١ ١ ٩ ٢ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵٨ پدافند غیر عامل در صنایع ٣٢۵٧-۴٧-۰٧٣-١ ١ ۰ ٣ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۵٩ مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی ٣٢۵٧-۴٧-۰٧۵-١ ١ ١ ٣ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶۰ بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات ) ٣٢۵٧-۴٧-۰۰١-١ ١ ٢ ٣ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶١ بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) ٣٢۵٧-۴٧-۰٢۰-١ ١ ٣ ٣ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶٢ بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) ٣٢۵٧-۴٧-۰٢١-١ ١ ۴ ٣ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶٣ مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms ٢-١١/١٢/٢ ١ ۵ ٣ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶۴ رعایت الزامات بهداشتی وایمنی گاز H٢S درمحیط های صنعتی ١ ۶ ٣ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶۵ بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در اپیدمی بیماری کرونا ١ ٧ ٣ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶۶ رعایت ایمنی و بهداشت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی ١ ٨ ٣ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶٧ مسئول بهداشت کار ٣-١۰/١۰/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶٨ بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار ٣٢۵٧-۴٧-۰٢۵-١ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
۶٩ انجام عملیات کمک های اولیه ٣٢۵٧-۴٧-۰۴۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٧۰ رعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط ١ ٣ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٧١ راننده امدادگر ١ ٢ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٧ ۵ ٢ ٣
٧٢ منشی امور پزشکی ٣٣۴۴٣۰۴٧۰۰٢۰۰۰١ – ٣٣۴۴٣۰۴٧۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۴ ۴ ٣ ٣
٧٣ مشاوره در مراقبت پوست ٬مو ٬زیبایی و تناسب اندام ٣٢۵٧-۴٧-۰٢٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ۴ ٣
٧۴ کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام ٣٢۵٧-۴٧-۰٢۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ۴ ٣
٧۵ مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کر م ها ٣٢۵٧-۴٧-۰٢٣-١ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ٣ ٢ ۴ ٣
٧۶ مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده ۵-٩٩/۴۰/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ۵
٧٧ خود مراقبتی افراد نابینا و کم بینا ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ۵
٧٨ دستیار قفسه چینی دارو ۵-٩٩/٩۶/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ٩ ٢ ٣ ۵
٧٩ سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی ۵۴١١٢۰۴٧۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨۰ امدادگر حوادث ۵-۵١/۶٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨١ آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت ۵-۵١-۶٢/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨٢ اتش نشان صنعتی ۵-٨۴/٩۵/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨٣ فرماندهی سوانح و حریق ۵۴١١٢۰۴٧۰۰٣۰۰۰١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨۴ سر آتش نشان صنعتی ۵-٨١/۵۵/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨۵ متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی ۵-٨١/١۰/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨۶ آتش نشان ٣٢۵٧-۴٧-۰۰٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨٧ سر آتش نشان ٣٢۵٧-۴٧-۰۰۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨٨ ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی ٣٢۵٧-۴٧-۰٣٩-١ ١ ١ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٨٩ ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه ٣٢۵٧-۴٧-۰۴۰-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٩۰ عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته ٣٢۵٧-۴٧-۰۴١-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٩١ رفتار شناسی حریق ٣٢۵٧-۴٧-۰۴۵-١ ١ ۴ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٩٢ طراح ایمنی حریق ٣١١٢/١ ١ ۵ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٩٣ بازرس بررسی علل حریق ٣٢۵٧-۴٧-۰۰٧-١ ١ ۵ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۴ ٧ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۵
٩۴ رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار جوشکاری و برشکاری ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ٢ ١ ٢ ٧
٩۵ مسئول لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) ۵-۶۰/١٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ٧ ۵ ١ ٨
٩۶ کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) ۵-۶۰/١۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٢ ٧ ۵ ١ ٨
٩٧ سرپرست خدمات و ضایعات ۰-٧١/٩۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ١ ١ ١ ۶ ٩
٩٨ پاکبان ٩-٩٩/١۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ١ ٣ ١ ۶ ٩
٩٩ مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی ۰-٧٩/۴٩/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ١ ٣ ١ ۶ ٩
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!