اخبار مجتمع

خدمات آموزشی

معرفی دوره و رشته های خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

رشته خدمات آموزشی
خدمات آموزشی یک رشته میان رشته ای است که تلفیقی از رشته های روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، مدیریت، آمار، زبان خارجی و مشاوره می باشد.هدف این گرایش از یک سو فراهم ساختن فرصت های یادگیری هر چه بیشتر برای گروه های واجب التعلیم و علاقه مند به یادگیری و از سوی دیگر تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز توسعه اقتصادی کشورها است. در کل مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بر فعالیت های یاددهی و یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزیابی میزان تحقق این تغییرات است.فارغ التحصیل این گرایش به راحتی می تواند علاوه بر پیش بینی های آموزشی یک کشور، مراحل برنامه ریزی آموزشی و مدیریت بر اجرای آن را ترسیم کند و با روش های بهتر آموزشی، راهنما و مشاور خوبی برای یادگیرندگان باشد . امروزه آموزش با همه جنبه های زندگی ما ارتباط تنگاتنگ دارد و هر اندازه که جامعه ما پیچیده تر شود، آموزش و پرورش نقش مهم تری در حل مسائل آتی و رشد انسان ها پیدا می کند. به همین دلیل موقعیت های شغلی بسیاری برای فارغ التحصیلان این گرایش وجود دارد. تا جایی که بسیاری از کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی آینده شغلی این گرایش را در کشور ما، بسیار امید بخش و ایده آل می دانند و معتقدند که فارغ التحصیلان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی باید آینده خود را در فردا ببینند. چون کشور ما، یکی از کشورهای در حال رشد و توسعه است و بدون بهره گیری از شاخه های مختلف آموزشی، نمی تواند توسعه همه جانبه داشته باشد.در حال حاضر فارغ التحصیلان این گرایش در درجه اول جذب آموزش و پرورش می شوند. تعدادی نیز در سازمان های دولتی از جمله سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی و برنامه و بودجه فعالیت می کنند. گفتنی است که فارغ التحصیلان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مجوز تأسیس آموزشکد های درسی را دارند و در صورت داشتن سرمایه لازم می توانند در این زمینه فعالیت کنند .

توانیهای افراد در این رشته:
  • فلسفه، جامعه شناسی، ریاضیات، آمار، اقتصاد و زبان انگلیسی در این رشته کاربرد و اهمیت بسیاری دارد.
  • روش آموزش کشور ، ظرافت های رفتاری دانش آموزان ،
  • اصول مدیریت آموزشی ، راهنمایان تخصیلی ،برگزاری سمینار ها ، متون ترجمه در مدیریت آموزشی

 

رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٣ ١ ٢ ١
٢ مدیر مهد کودک ١-٣۴/٢۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٢ ۴ ٣ ١
٣ مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ٢-١٩/١١/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ۵ ۴ ٣ ١
۴ مدیر آموزش ١-٣٩/۵٩/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۵ ۴ ٣ ١
۵ آزمونگر ١-٣٩/٢٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢
۶ مدیریت بر حوزه آزمون ٢٣۵٩-۴٩-۰۰٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۰ ٢ ٣ ٢
٧ مربی سواد آموزی(سطح یک) ٢٣۵١-۴٩-۰١۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۴ ٣ ٢
٨ مربی سواد آموزی(سطح دو) ٢٣۵١-۴٩-۰١۵-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۴ ٣ ٢
٩ مربی سواد آموزی(سطح سه) ٢٣۵١-۴٩-۰١۶-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۴ ٣ ٢
١۰ مربی مهد کودک ١-٣۴/٢١/١/١ ** ۵-۴۰/٣۶/١/٢ **٢٣۴١۴۰۴٩۰۰١۰۰۰١ ** ٢٣۴٢۴۰۴٩۰۰١۰۰١١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٢ ۴ ٣ ٢
١١ پرورش رشد حرکتی کودک ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٢ ۴ ٣ ٢
١٢ مربی مهد کودک با نیازهای ویژه(ناتوان،کم توان) ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٢ ۴ ٣ ٢
١٣ کارشناس آموزش ٢٣۵١-۴٩-۰١٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
١۴ پداگوژی ٢٣۵١۴۰۴٩۰۰١۰۰١١ ٢ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
١۵ سخنرانی حرفه ای ٢۶٣٢-۴٩-۰۰١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
١۶ تکنیک‎های تدوین چشم انداز ١٢٢٣١١۰٧۰٣ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
١٧ مدیریت اضطراب و بیان نافذ ٢۶٣٢-۴٩-۰۰٣-١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
١٨ مدیریت زمان ١٢١٢١٣۰۴۰١ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
١٩ آموزش حقوق شهروندی ١-٣٩/٣۰/١/١ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
٢۰ مشاوره و هدایت آموزشی ٢٣۵٩-۴٩-۰۰٣-١ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
٢١ ارزیابی درونی مراکز آموزشی ٢٣۵١-۴٩-۰۰١-١ ١ ٩ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
٢٢ مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی ISO ١۰۰١۵ ١٢١٢-٣٧-۰۰١-١ ١ ۰ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
٢٣ بکارگیری تفکر مکتوب ١ ١ ١ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
٢۴ تدوین کننده استاندارد آموزشی ٢٣۵١-۴٩-۰۰۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
٢۵ مراقبت از آزمون ١-٣٩/٣١/١/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
٢۶ کارشناس آموزش محاسبات سریع ذهنی(IQ MAS) ٢٣۵١-۴٩-۰۰٩-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۵ ٣ ٢
٢٧ مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام ٣۴٢٢-۴٩-۰۰١-٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٢ ۵ ٣ ٢
٢٨ تسهیلگری ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٢ ٢ ۴ ٢
٢٩ مشاور مشاغل ١-٩۴/٣١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
٣۰ خلاقیت و نوآوری در محیط کار ٢۴٢٣۴۰۴٩۰۰١۰۰١١ ٢ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
٣١ بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای ١-٣۵/٩۵/١/٢ ٢ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
٣٢ مشاوره تاسیس آموزشگاه ٢٣۵١-۴٩-۰۰٢-١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
٣٣ حل مسئله در محیط کار ٢٣۵١١٣۰۴۰١ ١ ۵ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
٣۴ ساماندهی محیط کار (۵S) ٢۴٢۴١٣۰۵۰٢ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٣ ٢ ۴ ٢
٣۵ مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی ١-٩٣/١٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۴ ٣ ۶ ٢
٣۶ کارشناس آسیب های اجتماعی ١-٩٣/١١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۵ ٣ ۶ ٢
٣٧ کارشناس پرورش کودکان خلاق ٢-١٩/٣١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۵ ٣ ۶ ٢
٣٨ تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) ٢٣۵١-۴٩-۰۰۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۵ ٣ ۶ ٢
٣٩ تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) ٢٣۵١-۴٩-۰۰٧-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۵ ٣ ۶ ٢
۴۰ توسعه و تقویت مهارت های هوش حر کتی ٢٢۶٩-۴٩-۰۰١-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۵ ٣ ۶ ٢
۴١ مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) ١-٨۰/٣١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ۵ ٣ ۶ ٢
۴٢ مقاله نویسی حرفه ای ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۴ ۶ ٢
۴٣ پژوهشگر ۵٣١٢-۴٩-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۴ ۶ ٢
۴۴ پژوهشگر ماهر ۵٣١٢-۴٩-۰۰٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۴ ۶ ٢
۴۵ تهیه و تدوین پروپوزال ٢۶٣۵١٣۰۴۰١ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ١ ۴ ۶ ٢
۴۶ آفرینشگر ٢-١٩/٢٨/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ۴ ٩ ۵ ۶ ٢
۴٧ آمادگی شغلی ٢٣۵٩-۴٩-۰۰۵-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣
۴٨ کاربینی ٢٣۵٩-۴٩-۰۰۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣
۴٩ مسئول کارواش ٩/٩٩/١۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٩ ٣ ٣ ٣
۵۰ دستیار پژوهشگر ۵٣١٢-۴٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ۴ ٣ ٣
۵١ مشاور امور قضائی خانواده ١-٢١/١٣/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ۴ ٣
۵٢ دستیاری اجرایی امور حقوقی ٢۶١٢١۰۰۵۰١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ۴ ٣
۵٣ مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) ١-٩٣/۴١/١/١/٢ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ۴ ٣
۵۴ بکارگیری امور حقوقی کودک ٣۴١١-۴٩-۰۰١-١ ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ۴ ٣
۵۵ لایحه نویس قضایی ١-٢١/١٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ١ ١ ۴ ٣
۵۶ کارآفرین پروری مادران ٢٣٢۰-۴٩-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٢ ١ ۴ ٣
۵٧ مددیار خانواده معتاد ۵٣٢٩/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٢ ١ ۴ ٣
۵٨ مددیاربازپروری اعتیاد ۵٣٢٩/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٢ ١ ۴ ٣
۵٩ مامور اورژانس اجتماعی ١-٩٣/١٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٢ ١ ۴ ٣
۶۰ مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ١-۴٩/٩۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ١ ۴ ٣
۶١ امر به معروف و نهی از منکر ٣۴١٣-۴٩-۰۰١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ١ ۴ ٣
۶٢ امر به معروف و نهی از منکر در خانواده ها ٣۴١٣-۴٩-۰۰٣-١ ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ١ ۴ ٣
۶٣ روخوانی و روان خوانی قرآن کریم ١-۴٩/٩۵/١/٢ ١ ۶ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ١ ۴ ٣
۶۴ تذکر لسانی در امر به معروف و نهی از منکر ٣۴١٣-۴٩-۰۰۴-١ ١ ٧ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ١ ۴ ٣
۶۵ مدیریت مهارت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) ‍‍‍‍‍ ١-٩٣/۴٢/١/١/١ ١ ٨ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ١ ۴ ٣
۶۶ مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ١-۴٩/٩۵/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ٣ ١ ۴ ٣
۶٧ مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی ١-٩١/٣۴/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ۴
۶٨ کتابدار ١-٩١/٩٨/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٢ ١ ١ ۴ ۴
۶٩ تند خوان ١-٣۵/٩٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٢ ٩ ١ ۴ ۴
٧۰ مشاور خرید و فروش اتومبیل ۴-۴١/٣۰/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
٧١ مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت ۴-۴١/٣١/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٢ ٩ ۴ ٢ ۵
٧٢ برنامه ریز امور اقتصادی -اجتماعی خانواده ٧-٢۰/١٢/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ۵
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!