اخبار مجتمع

صنایع پوشاک

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ طراحی لباس با نرم افزار Marvelous Designer ٢١۶٣۴۰۵١۰۰۴۰۰۰١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ۴ ٣ ۶ ١ ٢
٢ طراح لباس زنانه ٧-٩١/۴١/١/۴/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ۴ ٣ ۶ ١ ٢
٣ طراح لباس ورزشی زنانه ٧-٩۴/٢۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ۴ ٣ ۶ ١ ٢
۴ طراح صنعتی پوشاک مردانه ویژه بازارمحور ٢١۶٣/۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ۴ ٣ ۶ ١ ٢
۵ طراح لباس مردانه ٧-٩١/۴۵/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ۴ ٣ ۶ ١ ٢
۶ فروشنده پوشاک ۵-۴١/٧۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٢ ۵
٧ سرویس و نگهداری ماشین های دوخت خانگی ٧۴١٢٢۰۵١۰۰١۰۰۰١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٨ مکانیک ماشین های دوخت صنعتی پوشاک- درجه ١ ویژه بازارمحور ٧٢٣٣-۵١-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
٩ مکانیک ماشین های دوخت صنعتی پوشاک- درجه ٢ ویژه بازارمحور ٧٢٣٣-۵١-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ١ ۴ ٧
١۰ دوخت ماسک سه لایه ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
١١ دوخت سرویس آشپزخانه ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
١٢ دوخت گان های بیمارستانی و لباس ایزوله ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
١٣ دوخت کاور وسایل برقی ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
١۴ نازک دوز زنانه ٧-٩١/۴١/٢/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
١۵ دوزنده چادر و مقنعه ٧-٩۵/١۰/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
١۶ خیاط پیراهن شومیز مردانه و زنانه ٧۵٣١٢۰۵١۰۰٣۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
١٧ خیاط لباس راحتی و پوشاک حمام زنانه ٧۵٣١٢۰۵١۰٢٩۰۰۰١ ** ٧۵٣١٢۰۵١۰۰۴۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
١٨ مانتو دوز ٧۵٣١٢۰۵١۰۰۵۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
١٩ شلواردوز زنانه ٧۵٣١٢۰۵١۰۰۶۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢۰ ضخیم دوز زنانه ٧-٩١/۴١/١/۵/۵ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢١ ضخیم دوز مردانه ٧۵٣١٢۰۵١۰٢١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢٢ کاپشن دوز زنانه ٧-٩١/۴٢/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢٣ نازک دوز مردانه ٧۵٣١٢۰۵١۰٢٣۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢۴ دوزنده لباس ورزشی زنانه ٧-٩۵/١٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢۵ تریکو دوز ٧-٩٢/٢١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢۶ دوزنده لباس کودک ٧-٩١/۴٣/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢٧ خیاط لباس زیر زنانه ٧-٩١/٩۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢٨ دوزنده لباس شب و عروس ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٢٩ دوزنده کیف پارچه ای ٧۵٣١٢۰۵١۰٣١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٣۰ دوزنده لباس بدون الگو ٨١۵٣-۵١-۰۴۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٣ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٣١ دوزنده لباس ورزشی مردانه ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٣ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ٧
٣٢ کاربر نرم افزار الگو سازی لباس ٧۵٣٢٢۰۵١۰۰١۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ۵ ٧
٣٣ الگوساز لباس به روش حجمی ٧۵٣٢٢۰۵١۰۰٢۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ۵ ٧
٣۴ الگوساز و برشکار لباس نازک زنانه ٧۵٣٢٢۰۵١۰۰٣۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ۵ ٧
٣۵ الگوساز و برشکار لباس ضخیم زنانه ٧-٩١/۴١/١/٣/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ۵ ٧
٣۶ الگوساز و برشکار لباس ضخیم مردانه ٧۵٣٢٢۰۵١۰۰۵۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ۵ ٧
٣٧ برشکارچترهای پرسنلی ٧-٩٩/٣٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ۵ ٧
٣٨ الگوساز و برشکار لباس شب و عروس ٧۵٣١٢۰۵١۰٣۰۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ۵ ٧
٣٩ چادر دوز(سفری) ٧-٩٩/٢۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ٣ ۵ ٧
۴۰ خیمه دوزی ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ٣ ۵ ٧
۴١ دوزنده چترهای پرسنلی ٧-٩٩/٣٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ٣ ۵ ٧
۴٢ رفوگر پارچه ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ٣ ۵ ٧
۴٣ پرده دوز ٧-٩۵/٩٧/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ۴ ٣ ۵ ٧
۴۴ دوزنده لباس مبل ٧-٩١/٣۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ۴ ٣ ۵ ٧
۴۵ سری دوزسرویس خواب ٧۵٣۴٢۰۵١۰۰٣۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ۴ ٣ ۵ ٧
۴۶ اپراتور ماشین های دوخت صنعتی پوشاک (درجه ٢) ویژه بازارمحور ٨١۵٣-۵١-۰٣٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۴٧ اپراتور ماشین های دوخت صنعتی پوشاک (درجه ١) ویژه بازارمحور ٨١۵٣-۵١-۰٣٩-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۴٨ تعمیرکار لباس ٨١۵٣-۵١-۰۴٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۴٩ دوزنده پوشاک حمام (خاص افراد بانیازهای ویژه) ٧-٩١/٣٧/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵۰ نازک دوز ساده مردانه(خاص افراد با نیازهای ویژه) ٧-٩١/۴۵/‎‏الف‎‎‏‎/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵١ دوزنده لباس های ضخیم زنانه( خاص افراد با نیازهای ویژه) ٨١۵٣-۵١-۰٣۶-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵٢ راسته دوز گروه الف خاص افرادبا نیازهای ویژه ٧-٩١/۴٨/‎‏الف‎‎‏‎/٣/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵٣ راسته دوز گروه ب خاص افراد با نیازهای ویژه ٧-٩١/۴٨/‎‏ب‎‎‏‎/٣/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵۴ راسته دوز ٧-٩١/۴٨/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵۵ نازک دوز ساده زنانه (خاص افرادبا نیازهای ویژه) ٨١۵٣-۵١-۰۴۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵۶ سری دوز حرفه ای ٧-٩١/٣۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵٧ مسئول کنترل کیفیت فرآیند تولید صنعتی پوشاک ویژه بازارمحور ٣١٣٩/۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵٨ طراح ودوزنده لباس (خاص افرادبا نیازهای ویژه) ٧-٩١/٩٩/٣/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۵٩ کمک کار ساده خیاطی (خاص افراد با نیازهای ویژه) ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۶۰ کمک خیاط دوخت دامن(خاص افرادبانیازهای ویژه) ٨١۵٣٢۰۵١۰١١۰۰١١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۶١ کمک خیاط دوخت شلوار(خاص افراد بانیازهای ویژه) ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۶٢ کمک خیاط دوخت ملحفه و روتختی(خاص افراد بانیازهای ویژه) ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۶٣ کمک خیاط دوخت پرده ، والان و کتیبه(خاص افراد با نیازهای ویژه) ٨١۵-٣٢۰-۵١۰-۰٨۰-۰٧١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۶۴ کمک خیاط دوخت سرویس آشپزخانه(خاص افراد با نیازهای ویژه) ٨١۵٣٢۰۵١۰۰٨۰۰٨١ ** ٨١۵٣٢۰۵١۰۰٨۰۰٣١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۶۵ کمک خیاط دوخت حوله(خاص افراد با نیازهای ویژه) ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۶۶ کمک خیاط تکمیل سازی و بسته بندی لباس(خاص افراد با نیازهای ویژه) ٨١۵٣٢۰۵١۰۰٨۰۰١١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٣ ۵ ١ ٨
۶٧ خشکشویی و سفیدشویی ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٢ ٧ ۵ ١ ٨
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!