اخبار مجتمع

فناوری اطلاعات

معرفی دوره و رشته های فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

رشته فناوری اطلاعات ( کامپیوتر ) شامل چند شاخه از قبیل نرم افزار ، سخت افزار ، شبکه ، گرافیک ، برنامه نویسی و… میشود . نرم افزارهای بروز که با عملکرد و نیازهای کاربران می تواند این صنعت را توسعه دهند . این رشته تحلیل افرادی است که در زمینه تحلیل طراحی و راه اندازی دستگاهها و سخت افزارهای جدید در کوتاهترین زمان به انجام می رسانند . با پیشرفت علم بازارکار نیاز زیادی به افرادی که در این حرفه سرمایه گذاری می کنند دارد و از طرفی با توجه به استفاده روز افزون از شبکه های اینترنتی زمینه شغلی این رشته را بسیار مهم می شمارد . اکثر شغل های جامعه مانند بانک ها ، ادارات ، شرکت های مختلف و … نیاز به افراد متخصص در این رشته دارد و اکثر استارتاپ ها در این حوزه فعالیت دارند .نوشتن اپ های مختلف برای تلفن های هوشمند و اپلیکیشن های مختلف به افرادی که برنامه نویسی را مسلط باشند نیازمند است . در ادامه باید خاطر نشان کرد که بازار طراحی وب هم بسیار پررونق و مهم است و جزء فرصت های شغلی محصوب میشود .این رشته جز رشته های خدمات و دپارتمان فناوری اطلاعات بوده و دارای مدرک بین المللی میباشد .

توانیهای افراد در این رشته:
  • طراحی زیبای وب سایت ها و جذابیت های بصری ، مدیر سایت ،
  • امنیت و اخذ گزارش از داده ها ، تحلیلگران و طراحان نرم افزار
  • متخصصین امنیت اطلاعات ، مهندسین سخت افزار
  • برنامه نویسان ، طراحان وب ، کارشناسان استقرار نرم افزار
  • کارشناسان پشتیبانی نرم افزار و سایر …
رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT ٣-۴٢/٢٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١ ٣۰۴
٢ مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و IT ٣-۴٢/١٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١ ۴٣٢
٣ مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور ۰-٢٣/٨۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ٢ ١ ٢٨۰
۴ بازاریابی فروشگاه مجازی ٢۴٣١/١٩/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ٢ ٢ ١ ٧۵
۵ بازاریابی الکترونیکی ٢۵١٣-۵٣-۰۴٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ٢ ٢ ١ ۶۴
۶ مستند سازی امنیت شبکــه و اطلاعات ٢۵٢٣-۵٣-۰٢۴-١ ١ ٢ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ۰ ٣ ٣ ١ ۶۴
٧ مدیریت وبلاگ ٢۵١٣-۵٣-۰٨٧-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ٢ ۰ ٣ ٣ ١ ٣۰
٨ مدیر CAFE NET ٣۵١٢/۴٧ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ٢ ۰ ٣ ٣ ١ ٩۰
٩ کاربری Portal ٢۵١٣-۵٣-۰۶٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ٢ ۰ ٣ ٣ ١ ٣٢
١۰ مدیر GAME NET(بازی های شبکه ای) ٣۵١٢/۴٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ٢ ۰ ٣ ٣ ١ ٨٩
١١ مدیریت فروشگاه اینترنتی ٣۵١٢/۴١ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ٢ ۰ ٣ ٣ ١ ٧۰
١٢ مدیریت استانداردهای امنیت اطلاعات(ISMS) ٢۵٢٣-۵٣-۰٢٣-١ ١ ٩ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۰ ٣ ٣ ١ ۶۴
١٣ مدیریت آموزش الکترونیکی ٢۵١٣/٩۰/٢ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ۰ ٣ ٣ ١ ۶۴
١۴ مدیر یت زنجیره پشتیبان (SCM) ٢۵١٣-۵٣-۰۵٩-١ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ۰ ٣ ٣ ١ ۵۰
١۵ تولیدویدئو محتوای الکترونیکی برای آموزش وارائه ٢۵١٣-۵٣-١۶٨-١ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ۵۶
١۶ استفاده از FIREWORK ١-۶١/۴٩/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ١ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ٧٢
١٧ کاربری نرم افزار Snagit ٢۵٢٣-۵٣-١٢٩-١ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ٢۴
١٨ After Effects ١۰١: Yellow Belt ٢۵١٣-۵٣-١٣٧-١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ٣۰
١٩ After Effects ٣۰١ Black Belt ٢۵١٣-۵٣-١٣٩-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ۴٨
٢۰ After Effects ٢۰١: Green Belt ٢۵١٣-۵٣-١٣٨-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ۴۰
٢١ After Effects Jumpstart: zero to HERO ٢۵١٣-۵٣-١۴١-١ ١ ۵ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ۴۰
٢٢ Microsoft Power Point ٢۰١۶ ٢۵١٩-۵٣-١۰٣-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۴ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ۵۰
٢٣ کاروری FLASH ٢۵١٣/٧۵ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ١ ١ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ۵٨
٢۴ تدوین گری با نرم افزار Avid Liquid ٢۵١٣-۵٣-۰۵۶-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ٢ ۶ ۶ ١ ٢ ۴۰
٢۵ انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA ٢۵١٣-۵٣-۰٧۵-١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۶ ١ ٢ ۶۰
٢۶ بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی ٢۵١۵-۵٣-١١٧-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۶ ١ ٢ ٧۵
٢٧ طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS ٢۵١٣-۵٣-١۴٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۶ ١ ٢ ٢١٢
٢٨ After Effects Creative License ٢۵١٣-۵٣-١۴۰-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۶ ١ ٢ ١٢٨
٢٩ کارور After Effects ٢۵١٣-۵٣-١٣۰-١ ١ ۶ ۰ ۰ ۵ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۶ ١ ٢ ١٩۰
٣۰ طراح جلوه های ویژهAFTER EFFECTS ٢۵١٣-۵٣-١۵١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۶ ١ ٢ ٢١٢
٣١ کاروریCaptivate ٢۵١٣-۵٣-١۴۵-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۶ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۶ ١ ٢ ۴٨
٣٢ کاروری ECDL CAD ١-۶٣/۶۰/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ١ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۶ ١ ٢ ۴٨
٣٣ کاروری FREEHAND ٢۵١٣/٧٣ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ١ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۶ ١ ٢ ٧٢
٣۴ برنامه نویس Directx ١-۶٢/۶١/١/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ۴۰۰
٣۵ برنامه نویسی بازی های رایانه ای ۰-٨۴/٧٩/١/٢/١۰ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ٢١۶
٣۶ رایانه کار DIRECTOR * ١-۶١/۴٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ٨۰
٣٧ سازنده چند رسانه ای با CUBASE (آهنگ سازی) ٢۵٢٣-۵٣-١٣۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ٨۵
٣٨ طراح و سازنده فیلم و بازی با CINEMA ۴D ٢۵١٣-۵٣-۰٧۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ٩۰
٣٩ کارور Anime Studio Pro ٢۵١٣-۵٣-١۴۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ٨۰
۴۰ کارور Iclone Pro ٢۵١٣-۵٣-١۵۰-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۶ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ١١٢
۴١ Graphic design technology skills in international competitions ٢۵١٣-۵٣-١۴۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٩ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ٣۴۰
۴٢ طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با ٣ds Max ١-۶٢/۵۰/١/۶ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ٢٣۰
۴٣ کارور AUTO CAD ٢۵١٣/٧۶ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ١۴٢
۴۴ ویرایش حرفه ای ویدئو با Ulead Video Studio ٢۵١٣-۵٣-١۵۴-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ۶ ۶ ١ ٢ ٨۰
۴۵ مربی آموزش الکترونیکی ٢۵١٣/٩۰/١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ۶ ۵ ٣ ٢ ۴۴
۴۶ آنالیزگر نیازمندیها(از طریق تولید نرم افزار) ٣۵١٢/۴۵ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٧۰
۴٧ تحلیلگر ANSYS ۰-٣٢/٢١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٧۵
۴٨ تحلیل DEFORMS ۰-٣٢/١٩/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ۴۰
۴٩ تحلیل ABAQUS ۰-٣٢/٢٢/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ۶۰
۵۰ استفاده از نرم افزار SPSS درجه ١ ٢-١٩/٨۶/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٢۴
۵١ استفاده ازنرم افزار SPSS درجه ٢ ٢-١٩/٨۶/٢/٢ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٢۴
۵٢ استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه ٢ ٢-١٩/٧٩/٢/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٨ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٢۴
۵٣ استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه ١ ٢-١٩/٧٩/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٢۴
۵۴ طراح و تحلیگر عمومی سیستمها ۰-٢٣/٩۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٢٩۶
۵۵ روش تحقیق در شبکه های اجتماعی ٢۵١٣-۵٣-۰۵٢-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ۵۵
۵۶ برنامه نویسی با Matlab ٢۵١٣-۵٣-۰٨٢-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ۴۵
۵٧ برنامه نویسی شبکه های عصبی در Matlab ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ١۰۰
۵٨ برنامه نویسی پردازش تصویر در Matlab ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ١۵٢
۵٩ برنامه نویسی سیستم فازی در Matlab ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٨۵
۶۰ طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP ٢۵١٣-۵٣-۰٧٩-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ۶۰
۶١ طراحی و توسعه سیستم های پایگاه داده با MARIADB-MYSQL ٢۵١٣-۵٣-۰۶٧-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ۶۰
۶٢ مهندس تحلیگر oo و طراحی با UML ۰-٨۴/٩٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٣٢۰
۶٣ Matrix Structural Analysis @ Dynamics Using SAP٢۰۰۰ ٢۵٢٣-۵٣-١٣٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٩ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٢ ٩۰
۶۴ نصاب و پیکر بندی سرور ٢۰۰٨ ٢۵١٣/١١١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٢ ٩۰
۶۵ تکنسین برنامه نویس OO با ++C ۰-۴٢/٢٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٢۴۰
۶۶ کاروری UNIX ۰-٨۴/٢٢/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ۵۶
۶٧ مدیریت DEBIAN ٢۵١٣-۵٣-۰٨۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ٣ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٧۰
۶٨ مدیر FEDORA ٢۵١٣-۵٣-۰۶٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٣ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٩۰
۶٩ مدیریت RED HAT ٢۵١٣-۵٣-۰٨١-١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ٣ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ۶۰
٧۰ مدیر RED HAT LINUX ENTERPRISE EDITION ٢۵١٣-۵٣-۰٧۶-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٣ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ۰
٧١ مدیر UBUNTU ٢۵١٣-۵٣-۰۶٩-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٣ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٩۰
٧٢ لینوکس (LPIC-١) ٢۵١٣/١۰۰ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ۴٧
٧٣ مدیریتISP مراکز IT تحت UNIX/ LINUX ٣-۴٢/١۶/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٣٢
٧۴ مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت ۰-٢٣/٨٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ۴١۶
٧۵ نصب و پیکربندی IIS ٢۵١٣-۵٣-۰٧٧-١ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٣۰
٧۶ مدیرSERVER Apache Tomcat Web ۰-٢٣/٨٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٢۴۰
٧٧ نصب و پیکربندی PHP,MYSQL,APACHE ٣٣١٩-٣٩-٨٧۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٢١
٧٨ مدیریت شبکه NETWARE – NOVELL ٢۵١٣/٨٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ١۰۰
٧٩ مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux ۰-٢٣/٩٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ۴۴۰
٨۰ مهندس کامپیوتر درGreen it ٢۵١٢-۵٣-١۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٣٢۰
٨١ مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار ۰-٢٣/٩۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٢ ٢٨٨
٨٢ برنامه نویسیKotlin برای توسعه اندروید ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٨١
٨٣ طراحی قالب سایت با css ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۴۰
٨۴ برنامه نویس AJAX ٢۵١٣-۵٣-۰٧٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٩۶
٨۵ برنامه نویسی با LINQ ٢۵١٣-۵٣-۰٧۴-١ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٧٢
٨۶ برنامه نویس perl ٢۵١۴-۵٣-١۰۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١١۴
٨٧ برنامه نویس Silver Light ٢۵١٣-۵٣-۰۴٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۶۰
٨٨ برنامه نویس ارشدجاوا ٢۵١٣-۵٣-۰۴٧-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٨۰
٨٩ برنامه نویس برنامه های کاربردی Android ٢۵١٣-۵٣-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١٨۰
٩۰ برنامه نویسی Basic ۴ Android (تلفن همراه- تبلت وسایر دستگاه های اندرویدی) ٢۵١۵-۵٣-١١٨-١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٩۰
٩١ برنامه نویسی پیشرفته جاوا ( Java EE/J٢EE) ٢۵١٣-۵٣-۰۴۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۴۰
٩٢ برنامه نویس کامپیوتر(خاص افراد با نیازهای ویژه) ٢۵١٣-۵٣-۰۴٩-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١٢۰
٩٣ برنامه نویس ( C# (Windows Application * ٣۵١٢/۴٨ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۰۰
٩۴ برنامه نویس ( C# (Web Application * ٣۵١٢/۵١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۰۰
٩۵ برنامه نویس (DELPHI، VB) * ۰-٨۴/٨۰/١/٣/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۴۶۰
٩۶ برنامه نویس Web Application) VB.NET) ٣۵١٢/۵۰ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۰۰
٩٧ برنامه نویس Windows Application) VB.NET) ٣۵١٢/۴٩ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۰۰
٩٨ برنامه نویس ASP.NET ٣۵١٢/۴۶ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٩۰
٩٩ Advanced Web Application Development using Microsoft® ASP.NET ٢۵١٣-۵٣-١١٩-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۶۰
١۰۰ برنامه نویس PASCAL ۰-٨۴/٨٣/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١٢۰
١۰١ برنامه نویسی Python ۰-٨۵/٩۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٨۰
١۰٢ برنامه نویس WPF ٣۵١٢/۴۴ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١٢۰
١۰٣ برنامه نویس زبان DELPHI ٢۵١٣/٧٧ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۴۰
١۰۴ برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p * ١-٨۴/٧۵/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٣ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١٧۰
١۰۵ (Web Design fundamental (HTML۵, CSS٣ ٢۵١٣-۵٣-١٢۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ٣ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۵۴
١۰۶ برنامه نویس زبان JAVA ۰-٨۴/٧۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٣ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۰٨
١۰٧ برنامه نویس زبان VISUAL- C ۰-٨۴/٧٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٣ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١٨۴
١۰٨ برنامه نویس زبان VISUAL-FOXPRO ٢۵١٣/٧٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٣ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۵۰
١۰٩ برنامه نویسVISUAL-BASIC * ۰-٨۴/٨۰/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ٣ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١٣٢
١١۰ برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی * ۰-٨۴/٨۰/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٢۴۰
١١١ توسعه دهنده web با Multimedia ٢۵١٣-۵٣-۰۶۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٨۰
١١٢ توسعه دهنده وب با PHP ٢۵١٣-۵٣-١٣١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١٣۰
١١٣ تولید محتوای آموزشی با Camtasia Studio ٢۵١٣-۵٣-١۵٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۴٨
١١۴ تولید کننده چندرسانه ای با Authorware * ۰-٨۴/٨٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۰۰
١١۵ کارور Inkscape ٢۵١٣-۵٣-١۴٩-١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٩۰
١١۶ کاربری Auto play Media Studio ٢۵١٣-۵٣-۰۵٨-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۵ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٧۵
١١٧ طراحی و پیاده سازی چندرسانه ای با MMB ٢۵١٣-۵٣-۰۵٧-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۵ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٩۰
١١٨ رایانه کار Visual Interdev ١-۶١/۴۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۰۴
١١٩ طراح سایت با DHTML ٢۵٢٣-۵٣-١٢٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٩۰
١٢۰ طراح مقدماتی صفحات WEB ٢۵١٣/٧۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٩۰
١٢١ طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOMLA ٢۵١٣-۵٣-۰۶۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٩۰
١٢٢ طراحی و توسعه وب سیستم ها با SHARE POINT ٢۵١٣-۵٣-۰۶۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۶۰
١٢٣ طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا(DRUPAL) ٢۵١٣/٢١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١۰۰
١٢۴ طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا(CMS) ٢۵١٣/٢۰ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٩ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١١۰
١٢۵ کاربر poser ٢۵١٣/١١۴ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٢٢۰
١٢۶ کاروری Dreamweaver * ١-۶١/۴٨/١/٣ ١ ١ ۰ ۰ ١ ١ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٧۰
١٢٧ متخصص PERL برای توسعه WEB ۰-٨۴/٢١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٣ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۴۰۰
١٢٨ مدیر seo ٢۵١٣-۵٣-١۵٧-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٣ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٢٢۰
١٢٩ مهندس برنامه نویس PERL ۰-٨۴/٢۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٣٢۰
١٣۰ مهندس توسعه دهنده وب با Java Script ۰-٨۴/٨۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٣۰۴
١٣١ برنامه نویسی مقدماتی جاوا (Core Java / J٢SE ) ٢۵١٣-۵٣-۰۴۵-١ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۴۰
١٣٢ مهندس توسعه سیستم ها با XML ۰-٨۴/٢۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٢٨۰
١٣٣ مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET ۰-٨۴/٢٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۴۰۰
١٣۴ مهندس سازنده Web Site های E-Commerce ۰-٨۴/٨۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٣٢٨
١٣۵ مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی WEB ۰-٢۴/٨٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٢۴۰
١٣۶ مهندس طراح تجارت الکترونیک ۰-٨۴/٩٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٣۶۰
١٣٧ مدیر BI در فناوری اطلاعات (هوش تجاری) ١٣٣۰/١۰ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١٣٢
١٣٨ مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب ۰-٨۴/٩١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ۴٢۴
١٣٩ مهندس کامپیوتر در طراحی GUI ۰-٨۴/٩۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ٣۴۰
١۴۰ مهندس برنامه نویس J٢EE ۰-٨۴/٧۶/١/٢/٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٩ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١١٢
١۴١ برنامه نویسی c++ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ٩ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ١ ۵ ٢ ١١۰
١۴٢ مهارت عمومی برنامه نویسی * ۰-٨۴/٨۰/١/٣/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ۴ ١ ۵ ٢ ٣٢۵
١۴٣ برنامه نویس Entity Framework ٢۵١٣-۵٣-۰٧٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۴ ١ ۵ ٢ ٨۴
١۴۴ برنامه نویس MVC ٢۵١٣-۵٣-۰٧١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۴ ١ ۵ ٢ ١١۵
١۴۵ برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا ٢۵٢٣-۵٣-۰٢٩-١ ١ ٨ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۴ ١ ۵ ٢ ۶۴
١۴۶ متخصص داده کاوی با Rapid Miner ٢۵٢٣-۵٣-١٣٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٣ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ١ ۵ ٢ ١۰۵
١۴٧ مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش ۰-٢٣/٨۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ١ ۵ ٢ ۵۶۰
١۴٨ مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت ٣-۴٢/١٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ١ ۵ ٢ ٢٨۰
١۴٩ مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه ۰-٢٣/٨۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ١ ۵ ٢ ٣٢۰
١۵۰ مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار ۰-٨۴/٩٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ١ ۵ ٢ ٢٩۶
١۵١ استفاده از نرم افزار Comfar ٢۵٢٣-۵٣-١٣۴-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٣ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ١ ۵ ٢ ۵۰
١۵٢ مهندس کیفیت نرم افزار ۰-٢٣/٩۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ١ ۵ ٢ ٣٢۰
١۵٣ ITIL V٣ Foundation Level ٢۵١٣-۵٣-١۰۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ٩ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ١ ۵ ٢ ۶۰
١۵۴ Microsoft Access ٢۰١۶ ٢۵١٩-۵٣-١۰۴-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۴ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ٢ ۵ ٢ ٧۰
١۵۵ رایانه کار(ORACLE(ORACLE OPERATOR ۰-٨۴/٢٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٧٢
١۵۶ کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server، Access * ۰-٨۴/٨۰/١/٣/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ١٨۰
١۵٧ کارور ACCESS ٣٨۵٢/۵٨ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ١٣٢
١۵٨ کاروریEXCEL ٢۵١٣/٨٨ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ۵٧
١۵٩ مدیر SQL SERVER ۰-٢٣/٨٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۴ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٣۰۴
١۶۰ مهندس ORACLE DBA برای LINUX ٣-۴٢/٣۰/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٣٣۶
١۶١ مهندس ORACLE DBA برای SOLARIS ۰-٢٣/٨١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٢٨۰
١۶٢ مهندس PORTAL در ORACLE ٢۵١٣-۵٣-۰۶٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٨۰
١۶٣ مهندس توسعه دهنده ADO.NET با SQL Server ٣-۴٢/٢٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٣٢۰
١۶۴ مهندس طراح DB رابطه ای ۰-٨۴/٩۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۶ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٣۶۰
١۶۵ مهندس طراح سیستمهای Oracle ۰-٨۴/٩۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٣٨۴
١۶۶ مهندس طراح فرم در ORACEL ٣-۴٢/٢۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٣٨۴
١۶٧ مهندس کارآرایی سیستمهای ORACEL ۰-٢٣/٨۰/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٣٢۰
١۶٨ مهندس کامپیوتر در مدیریت ORACEL ٣-۴٢/٢۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ٢ ۵ ٢ ٣۴۴
١۶٩ تجزیه و تحلیل داده با نرم افزارSAS ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٣ ٢ ۵ ٢ ٨۴
١٧۰ شبیه سازی شبکه ها باNetwork simulator ٢ (NS-٢) ١ ۰ ١ ۰ ۰ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٣ ٢ ۵ ٢ ٨۵
١٧١ برنامه نویس UNIX- SHELL ۰-٨۴/٨٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٢۴۰
١٧٢ پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلی‘شهری و جهانی ٢۵١٣-۵٣-۰۵۵-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٧۰
١٧٣ تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم ٣۵١٣-۵٣-١۰۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ١۴۰
١٧۴ تکنسین طراحی‘پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک ٢۵١٣-۵٣-۰٨۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٨۰
١٧۵ تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک ۰-۴٢/٢٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٣۰۴
١٧۶ ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ویندوز ٢۵٢٣-۵٣-۰۰٧-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٧٧ ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه لینوکس ٢۵٢٣-۵٣-۰١١-١ ١ ۴ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٧٨ اسکریپت نویسی JSP و جاوا ٢۵٢٣-۵٣-۰٣۰-١ ١ ۵ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٧٩ ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بیسیم ٢۵٢٣-۵٣-۰٢٨-١ ١ ٧ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨۰ پیاده سازی سخت افزار ارتباطی ٢۵٢٣-۵٣-۰۰٣-١ ١ ۰ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨١ پیاده سازی سیستم های ذخیره سازی ٢۵٢٣-۵٣-۰۰۴-١ ١ ١ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨٢ پیاده سازی شبکه ٢۵٢٣-۵٣-۰١٣-١ ١ ٢ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨٣ تحلیل امنیت شبکه ٢۵٢٣١-۵٣-۰٢١-١ ١ ٣ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨۴ راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه ٢۵٢٣-۵٣-۰١۵-١ ١ ۴ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨۵ طراحی امنیت شبکــه ٢۵٢٣-۵٣-۰٢٢-١ ١ ۵ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨۶ کنترل نرم افزاری نفوذ و مقابله ٢۵٢٣-۵٣-۰٣٢-١ ١ ٨ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨٧ مدیریت تنظیمات کاربری شبکه ٢۵٢٣-۵٣-۰١۴-١ ١ ۰ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨٨ مدیریت ساختار های اختصاصی نرم افزار ٢۵٢٣-۵٣-۰٣١-١ ١ ١ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٨٩ نصب تجهیزات و دستگاه های بی سیم ٢۵٢٣-۵٣-۰٢۵-١ ١ ۴ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٩۰ نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه ویندوز ٢۵٢٣-۵٣-۰۰۶-١ ١ ۶ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٩١ نصب و نظارت سرویسهای ویندوز ٢۵٢٣-۵٣-۰۰٨-١ ١ ٧ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٩٢ نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس ٢۵٢٣-۵٣-۰۰٩-١ ١ ٨ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٩٣ نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه لینوکس ٢۵٢٣-۵٣-۰١۰-١ ١ ٩ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٩۴ نصب و نظارت سرویسهای لینوکس ٢۵٢٣-۵٣-۰١٢-١ ١ ۰ ٣ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٩۵ نصب و نگهداری ملزومات شبکه ٢۵٢٣-۵٣-۰١۶-١ ١ ١ ٣ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٩۶ +CompTIA Network ٢۵١١/١۰۰ ١ ۴ ٣ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٣۰
١٩٧ مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک ٢۵١٣-۵٣-١۰٧-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
١٩٨ شبیه سازی شبکه با استفاده از شبیه ساز (NS-٣) Network Simulator٣ ١ ٢ ١ ۰ ۰ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ١۰۰
١٩٩ طراح و پیاده سازی شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر LR-WPAN ٢۵٢٣۴۰۵٣۰۵٩۰٣۵١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٢١۰
٢۰۰ پروتکل TCP/IP ٣-۴٢/١۴/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٢۴
٢۰١ مدیر ویندوز سرور٢۰١٢ ٢۵١١/١۵ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٨۴
٢۰٢ نصب و پیکربندی ویندوز سرور ٢۰١٢ ٢۵١١/١۴ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٨٣
٢۰٣ پیکر بندی سرویس های پیشرفته ویندوز ٢۰١٢ ٢۵١١/١۶ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۵ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٨٢
٢۰۴ مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN ۰-٢٣/٩٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٢٨۰
٢۰۵ (MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE ٢۵٢٣-۵٣-١۰٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢۰۶ (MikroTik Certified Network Associate (MTCNA ٢۵٢٣-۵٣-١۰۰-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٧ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢۰٧ (MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE ٢۵٢٣-۵٣-١۰١-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٧ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢۰٨ (MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE ٢۵٢٣-۵٣-١۰٣-١ ١ ۴ ۰ ۰ ٧ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢۰٩ (MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME ٢۵٢٣-۵٣-١۰۴-١ ١ ۵ ۰ ۰ ٧ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢١۰ (MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE ٢۵٢٣-۵٣-١۰۵-١ ١ ۶ ۰ ۰ ٧ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢١١ Installing and Configuring Windows Server ٢۰١٢ ٢۵١٣-۵٣-١۰٨-١ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۴۰
٢١٢ Configuring Advanced Windows Server ٢۰١٢ Services ٢۵١٣-۵٣-١۰٩-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٧ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٣۰
٢١٣ (VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V۶] (VCP۶-DCV ٢۵١٣-۵٣-١١١-١ ١ ٣ ۰ ۰ ٧ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۴۰
٢١۴ Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center ٢۵٢٣-۵٣-١١١-١ ١ ۴ ۰ ۰ ٧ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٣٢
٢١۵ Administering Windows Server ٢۰١٢ ٢۵١٣-۵٣-١١٨-١ ١ ۵ ۰ ۰ ٧ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ۴۰
٢١۶ نصب و راه اندازی شبکه های فیبر نوری و بی سیم ٢۵١٣/١١٣ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ٧۴
٢١٧ Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching ٢۵٢٣-۵٣-١۴۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٩ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٣ ٢ ۵ ٢ ١٨۰
٢١٨ تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS ٣۵١٢-۵٣-١۰۰-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ٩۵
٢١٩ تکنسین امنیت سیستمهای Linux ۰-۴٢/٢۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ٣۶٨
٢٢۰ تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) ۰-۴١/٢۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ٢٧٢
٢٢١ تکنسین عمومی امنیت شبکه ۰-۴٢/٢۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ٢۴۰
٢٢٢ آماده سازی امنیت ٢۵٢٣-۵٣-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢٢٣ آماده سازی و تست نفوذ در شبکه ٢۵٢٣-۵٣-۰٢۰-١ ١ ٢ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ۶٢
٢٢۴ ارزیابی ریسک امنیت شبکه ٢۵٢٣-۵٣-۰١٨-١ ١ ۶ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢٢۵ پیاده سازی امنیت شبکــه ٢۵٢٣-۵٣-۰١٧-١ ١ ٩ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢٢۶ طراحی امنیت شبکه های بی سیم ٢۵٢٣-۵٣-۰٢۶-١ ١ ۶ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢٢٧ کارآگاهی امنیت شبکه ٢۵٢٣-۵٣-۰١٩-١ ١ ٧ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢٢٨ نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم ٢۵٢٣-۵٣-۰٢٧-١ ١ ٢ ٣ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ۶۴
٢٢٩ +CompTIA Security ٢۵١١/١۰١ ١ ٣ ٣ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ٣۰
٢٣۰ امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک ٢۵٢٣-۵٣-١۰۶-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ٧۶
٢٣١ مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی ۰-٢٣/٩٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ٧ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ٢۶۴
٢٣٢ مهندس کامپیوتر در نفوذگری ۰-٨۴/٢٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ۴ ٩ ٢ ۵ ٢ ۵٣۶
٢٣٣ کارور PREMIERE ١-۶١/۴۴/١/۴ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ٢ ۴ ۵ ۶ ٢ ۴٨
٢٣۴ رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP * ١-۶٣/۵١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۴ ۵ ۶ ٢ ١٨۴
٢٣۵ سازنده چند رسانه ای با (EDIUS) برای تدوین ٢۵١٣-۵٣-١۴٧-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ۴ ۵ ۶ ٢ ٩۶
٢٣۶ کارور LOGICWORK ۰-٣٢/٩١/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٩ ١ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣ ٢۴
٢٣٧ کارور PROTEL ۰-٢٣/٩٣/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ١ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ۴ ١ ١ ٣ ٢۴
٢٣٨ سخت افزار روبوتیک ٨-۵٢/٩٢/١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ٨ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣ ٩۰
٢٣٩ میکروکنترلرها در روبوتیک ٨-۵٢/٩٢/١/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٨ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ٩ ١ ١ ٣ ١٢٢
٢۴۰ ماکرونویسی در اکسل (VBA) ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۴٢
٢۴١ اجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing & Switching) ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۶۵
٢۴٢ اجرا و پیکربندی شبکه های VoIP سیسکو Cisco Certified Network Associate Collaboration (CCNA Collaboration ٢١۰-۶۰) ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٨۵
٢۴٣ اجرای امنیت شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security ٢١۰-٢۶۰) ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۵۵
٢۴۴ مسیریابی شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing) ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۴۰
٢۴۵ پیکربندی امنیت در شبکه‌های سیسکو Cisco Certified Network Professional-Security (CCNP Security ٣۰۰-٢۰۶) ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۴۰
٢۴۶ پیاده سازی سوئیچینگ شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Professional-Switching (CCNP Switching ٣۰۰-١١۵) ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۵۰
٢۴٧ پیاده سازی شبکه های مایکروسافت Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE ٧۰-٧۴۰) ١ ۵ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٧۰
٢۴٨ پیاده سازی شبکه های مایکروسافت Networking with Windows Server ٢۰١۶ (MSCE ٧۰-٧۴١) ١ ٧ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۶۰
٢۴٩ پیاده سازی شبکه های مایکروسافت Identity in Windows Server ٢۰١۶ (MCSE ٧۰-٧۴٢) ١ ٨ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۵۰
٢۵۰ پیاده سازی امنیت شبکه های مایکروسافت Securing Windows Server ٢۰١۶ (MSCE ٧۰-٧۴۴) ١ ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۶۵
٢۵١ رایانه کار MS-OUTLOOK ٣-۴٢/١٣/١/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٢ ٧ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ١٣
٢۵٢ کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control ) ٢۵٢٣-۵٣-١١۴-١ ١ ۴ ۰ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٢٢
٢۵٣ مبانی فناوری اطلاعات (ویژه افراد خاص) ٢۵١٣-۵٣-١٣۴-١ ١ ۵ ۰ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٢۴
٢۵۴ مهارت های زندگی آنلاین ٢۵١٣-۵٣-۰۴۴-١ ١ ۶ ۰ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٣۴
٢۵۵ کاربر Tablet ١٣۴٩/۰۶ ١ ٨ ۰ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٣۰
٢۵۶ کاربر iOS ١٣٣۰-۵٣-۰۰١-١ ١ ٩ ۰ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٢٧
٢۵٧ کاربر پست الکترونیک (Email) – ویژه افراد خاص ٢۵١٣-۵٣-١٣٢-١ ١ ٢ ١ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ١٣
٢۵٨ کاربر ویندوز ٧ – ویژه افراد خاص ٢۵١٣-۵٣-١٣۵-١ ١ ٣ ١ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٢١
٢۵٩ کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار ١٣٣۰-۵٣-۰۰٣-١ ١ ۴ ١ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٩۰
٢۶۰ کارور امنیت فناوری اطلاعات ٢۵١٣-۵٣-۰٨۵-١ ١ ۵ ١ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٣۰
٢۶١ Microsoft Word ٢۰١۶ ٢۵٢٣-۵٣-١٢١-١ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۵۰
٢۶٢ Microsoft Excel ٢۰١۶ ٢۵١٩-۵٣-١۰٢-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۴ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۶۰
٢۶٣ Microsoft Visio ٢۰١۶ ٢۵١٩-۵٣-١۰۶-١ ١ ۵ ۰ ۰ ۴ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۵۰
٢۶۴ کاروری Word ٢۵١٣-۵٣-۰۵١-١ ١ ۶ ۰ ۰ ۴ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۵۰
٢۶۵ Microsoft publisher ٢۰١۶ ٢۵١٩-۵٣-١۰۵-١ ١ ٨ ۰ ۰ ۴ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۵۰
٢۶۶ کارور Word (ویژه افراد خاص با نیازهای ویژه) ٢۵١٣-۵٣-۰۵۰-١ ١ ٩ ۰ ۰ ۴ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ١۰۰
٢۶٧ کارور پیشرفته اینترنت ٣-۴٢/٩٧/١/۴/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ١۰۰
٢۶٨ کارور شبکه اینترنت ٢۵١١/١٣ ١ ١ ۰ ۰ ۴ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۶۰
٢۶٩ Microsoft Outlook ٢۰١۶ ٢۵١٩-۵٣-١۰۰-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۴ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ۴۰
٢٧۰ کارور عمومی رایانه شخصی بریل و گویا ٣-۴٢/٢١/٣/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ٢۰۰
٢٧١ کارور نرم افزار حقوق و دستمزد ٢۵١٣/٨٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ٢ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ١ ١ ۵ ٣ ١٢۵
٢٧٢ برنامه نویس VHDL ١-۶٢/۶١/١/١/۵ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٣ ٩۰
٢٧٣ رایانه کار ICDLدرجه ١ (ویژه نابینایان) ٣-۴٢/١۵/١/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٣ ٩۴
٢٧۴ رایانه کار ICDL درجه ٢ (ویژه نابینایان) ٣-۴٢/١۵/٢/٣/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ١ ١ ۵ ٣ ۵۰
٢٧۵ پیاده ساز بانک اطلاعاتی با‍‍‍‍‍ SQL SERVER ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ١۶۵
٢٧۶ اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی ٣۵١٢/٣٩ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ١۰۰
٢٧٧ تعمیر تبلت‘فبلت و ساعت هوشمند ٢۵١٣-۵٣-۰۵٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ۵ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ۵۰
٢٧٨ تعمیرکار عمومی رایانه شخصی ٣۵١٢/۴۰ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ١۰۰
٢٧٩ +CompTIA A ٢۵١١/١۰٢ ١ ١ ۰ ۰ ۶ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ۶۰
٢٨۰ تعمیرکار لپ تاپ(Lap Top) ٣۵١٣/٣۶ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ٩۵
٢٨١ کاربری Macintosh ١٣٣۰-۵٣-۰۰٢-١ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ٢٧
٢٨٢ تعمیرکار ماهر PC-Laptop ٢۵١٣-۵٣-٨٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۴ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ٢۰٢
٢٨٣ پیکربندی شبکه سیسکو ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ٧۵
٢٨۴ کاربری Android (تلفن ها و سایر دستگاههای هوشمند) ٢۵١٣-۵٣-۰۰١-١ ١ ۰ ١ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۵ ٣ ۴٨
٢٨۵ مونتاژ رایانه ٢۵٢٣-۵٣-۰۰٢-١ ١ ٣ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٣ ۶۴
٢٨۶ نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز ٢۵٢٣-۵٣-۰۰۵-١ ١ ۵ ٢ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ۴ ٢ ١ ۵ ٣ ۶۴
٢٨٧ کار با +Network plus ١ ١ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٣ ١ ۵ ٣ ۴۰
٢٨٨ پشتیبانی شبکه(Helpdesk) ١ ١ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٣ ١ ۵ ٣ ۵۰
٢٨٩ تحلیل سایت با Google Analytics ١ ١ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٣ ١ ۵ ٣ ١٣۰
٢٩۰ تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری ۰-۴١/٢١/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ٣ ١ ۵ ٣ ۴۵۰
٢٩١ کاربراینترنت‐ویژه افراد خاص ٢۵١٣-۵٣-١٣٣-١ ١ ١ ١ ۰ ٣ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ٣ ١ ۵ ٣ ٢۶
٢٩٢ ارائه‏ مطلب با نرم‏افزار Prezi ١ ١ ۰ ۰ ۴ ۰ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ٣ ١ ۵ ٣ ۴۴
٢٩٣ طراح وب (CIW) ٢۵١٣۴۰۵٣۰۶٩۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٣ ۴ ١ ۵ ٣ ١٧۴
٢٩۴ مبانی روبوتیک ٨-۵٢/٩٢/١/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ٣ ۵ ۰ ٣ ٩ ١ ۵ ٣ ١٣۶
٢٩۵ مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه ١٣٣۰-۵٣-۰۰۴-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ۰ ١ ١ ۴ ٢٢
٢٩۶ بازی سازی با نرم افزار اسکرچ(Scratch) ٢١۶۶٣۰۵٣۰۴۰۰۰١١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٨۵
٢٩٧ کار با نرم افزار BusinessCards MX ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ۶۰
٢٩٨ کار با نرم افزارCyber Link Power Director‍‍‍‍‍ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٧٨
٢٩٩ پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (MS) ٢۵٢٩۴۰۵٣۰۵۵۰۰۰١ ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ١٧۰
٣۰۰ تولید محتوای الکترونیکی با گوشی هوشمند ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٣۴
٣۰١ کارور ADOBE ANIMATE ١ ٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٩۰
٣۰٢ کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator ٢١۶۶۴۰۵٣١١٧۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٣۰۰
٣۰٣ توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress ٢۵١٣۴۰۵٣۰٩٣۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٣۴۰
٣۰۴ توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql ٢۵١٣۴۰۵٣۰٢۵۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٣٧۰
٣۰۵ تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی ٢۵١٣۴۰۵٣۰۶۵۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ۵٢۰
٣۰۶ تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ۵٧۰
٣۰٧ تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ۴۵۰
٣۰٨ تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی ٢۵١٣۴۰۵٣۰۶۴۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ۶۵۰
٣۰٩ کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign ٢١۶۶۴۰۵٣١١٨۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٢۵۰
٣١۰ کاربر گرافیکی محتوای آموزشی ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٣۵۰
٣١١ کار با نرم افزار GIMP ١ ١ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٩٩
٣١٢ محتوا ساز آموزش الکترونیکی ٢۵١٣۴۰۵٣۰۶٢۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٢۵۰
٣١٣ کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw ٢١۶۶۴۰۵٣١۰٩۰۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٢۰۰
٣١۴ کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop ٢١۶۶۴۰۵٣۰٩٩۰۰١١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ۴٢۰
٣١۵ کاربر رایانه * ٣-۴٢/٢۴/١/۰/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٣۰۰
٣١۶ استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی (E-Citizen) * ٣-۴٢/٢۴/١/۵/٢ ١ ١ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٨۰
٣١٧ کاربر ICDL ٢۵١٣-۵٣-۰۴١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ١٣۰
٣١٨ کاربر اتوماسیون اداری ٣-۴٢/٩۰/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٢٣۰
٣١٩ کارور Photoshop ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٩۰
٣٢۰ کارور Illustrator ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٩۰
٣٢١ تولید و محتوا با نرم افزار Storyline ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ١١۰
٣٢٢ برنامه نویسی زبان JavaScript ١ ١ ۰ ۰ ٩ ١ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٩۰
٣٢٣ نصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control ١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٧۰
٣٢۴ ایمن سازی، امنیت اطلاعات و ارتباط کاربر CSCU (Certificate Secure Computer User) ١ ١ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٧۰
٣٢۵ نصب و راه اندازی سیستم VOIP ١ ٢ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ٣ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ٧ ٨۵
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!