اخبار مجتمع

هتلداری

معرفی دوره و رشته های هتلداری

هتلداری

رشته هتلداری یکی از پرطرفدارترین و پرکاربردترین رشته های صنعت گردشگری محصوب میشود . با توجه به اهمیت سفر برای موم گردشگران رشته هتلداری مرد استقبال زیادی قرار گرفته که با آداب و رسومات ، زبان و فرهنگ و اخلاقهای مردم دنیا آشنا می شوند . رشته هتلداری جزء رشته های هنرستانی بوده که نوجوانان می توانند از این طریق دیپلم درسی این رشته را دریافت و در دانشگاه دوره های هتلداری ، پذیرایی و تشریفات ، گردشگری ، مهمانداری و … را ادامه تحصیل دهند . ثبت نام در این رشته شامل مزایایی می شود که یکی از آنها دریافت مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای کشور می شود . رشته هتلداری یکی از رشته های شغلی بوده و متقاضیان در این رشته می توانند پس از گذرندان این مهارت وارد بازار کار می شوند. این دوره شامل زیر مجموعه هایی می باشد که میتوانید برای مهاجرت از مدارک بین المللی بهره مند شود .

توانیهای افراد در این رشته:
  • بررسی سرمایه برای راه اندازی هتل ، مدیریت و رهبری هتل ، برقراری ارتباط موثر با مدیران هتل
  • آشنایی با انواع هتل و درجه بندی آن ها ، الگوهای رفتاری ، آداب و معاشرت ، کنترل کیفیت از خدمات
  • استقبال و بدرقه مهمانان ، نظارت کامل بر پرسنل ، چیدمان و آماده سازی میزهای هتل
  • اصول رعایت بهداشت حرفه ای ، اتاقهای vip و نحوه پذیرش ، استاندارهای رفتاری

 

رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ مدیر هتل ۵-١۰/۴١/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۴ ١
٢ مشاوره طراحی و راه اندازی کافی شاپ هتل ٣۴٣٢-۵٩-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۴ ١
٣ مدیرغذا و نوشابه هتل ۵-٣١/٢۴/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ٢ ١ ۴ ١
۴ مدیر بوم خانه های گردشگری ۵-١۰/۴۰/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ٩ ٣ ۴ ١
۵ کارمند فروش و بازاریابی هتل ۵-۶۰/۵۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ٢
۶ برنامه ریز جشن ها و تشریفات ٣٣٣٢-۵٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣
٧ متصدی خدمات مجالس ۵-٣٢/٣۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣
٨ سرآشپز کل آشپزخانه و قنادی های هتل ۵-٣١/٢٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۴ ٣ ۴ ٣
٩ معاون کل آشپزخانه و قنادی هتل ۵-٣١/٢٣/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٣ ۴ ٣ ۴ ٣
١۰ اتاق دار هتل ۵-۴۰/۵۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
١١ سر میزبان روم سرویس ۴٢٢۴-۵٩-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
١٢ سرپرست رستوران هتل ۴٢٢۴-۵٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
١٣ صندوقدار هتل ٣-٩۴/٢٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
١۴ کارمند اطلاعات هتل ٣-٩۴/٢۴/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
١۵ کارمند پذیرش هتل ٣-٩۴/٢٧/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
١۶ زبان تخصصی هتلداری ۵-٣٢/٢۰/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
١٧ کارمند راهنمای میهمان و چمدانبر ۵-٩٩/٩٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
١٨ کارمند رزرواسیون هتل ٣-٩۴/٢۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
١٩ مسئول روابط عمومی هتل ۴٢٢۴٢۰۵٩۰١۰۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
٢۰ متصدی البسه در هتل ۵-۶۰/١۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
٢١ متصدی طبقات در هتل ۵-۴۰/٢٩/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۴ ٢ ٢ ۴
٢٢ انباردار هتل ۴٣٢١-۵٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ١ ٢ ٣ ۴
٢٣ آشپز هتل درجه ١ ۵-٣١/٣٧/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢۴ آشپز هتل درجه ٢ ۵-٣١/٣٧/٢/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ۰ ٢ ١ ۵
٢۵ میزبان رستوران ۵١٣١-۵٩-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ۵
٢۶ رفتار با میهمان در هتل ۵١٣١-۵٩-۰۰١-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ۵
٢٧ فنون پذیرایی و تشریفات ۵٢۴۶-۵٩-۰۰٢-١ ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ١ ٣ ١ ۵
٢٨ سر میزبان رستوران ۵١٣٢-۵٩-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ١ ۵
٢٩ متصدی کافی شاپ درهتل ٣-٣١/٢۵/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ١ ۵
٣۰ میز آرای هتل ۵١٣٢-۵٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ٢ ٣ ١ ۵
٣١ مدیر خانه داری هتل (مدیر اقامت) ۵١۵١-۵٩-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ١ ۵ ١ ۵
٣٢ معاون خانه داری هتل ۵١۵١-۵٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ١ ۵ ١ ۵
٣٣ کمک میزبان رستوران ۵٢۴۶-۵٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ٣ ۴ ٢ ۵
٣۴ قصاب هتل ٧۵١١-۵٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ١ ١ ۵ ٧
٣۵ قناد هتل ٧-٧۶/۶٢/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٣۶ سرپرست قنادی هتل ٧-٧۶/۶١/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ٢ ١ ۵ ٧
٣٧ متصدی لباسشویی در هتل ٨١۵٧-۵٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ٢ ٧ ۵ ١ ٨
٣٨ نظافتچی هتل ٩١١٢-۵٩-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ٩ ۵ ۰ ١ ٢ ١ ١ ٩
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!