اخبار مجتمع

گردشگری

معرفی دوره و رشته های گردشگری

گردشگری

رشته گردشگری جز رشته های شغلی بود و شخصی که دارای تسلط و اطلاعات کامل درباره میراث طبیعی و فرهنگی را داشته باشد و زبان قابل درکی برای گردشگران توضیح دهد میتواند در این صنعت موفق شود . شخصی که این مهارت را برای آموزش انتخاب می کند می تواند در آژانس های مسافرتی و گردشگری ، موسسات گردشگری ، هتل ها و متل ها استخدام شود ، پس به روی این مهارت خود سرمایه گزاری کنید تا بتوانید رشته شغلی خوبی برای آینده خود بسازید . در واقع گردشگری است که طبیعت گردی را مورد قبول مردم قرار داده و جاذبه های دیدنی جذابیت خاصی را برای گردشگران فراهم ساخته ، حتی گردشگر تجاری هم سفرهایی را که انجام می دهد که شامل شرکت در بازارهای سرمایه ، نمایشگاههای صنعت گردشگری و بازدید از کارخانه ها می باشد . سفر به روستاها میتواند به روح و روان گردشگر استراحتی بدهد و سفرهای حادثه جویی از جذابیت این نوع سفرها محصوب میشود که گردشگر می تواند کوهنوردی ، صخره نوردی و قایقرانی را در سفر لمس کند و با حوادثی که رخ می دهد آشنا شود. گردشگری جزء رشته های خدمات بوده ودر دپارتمان گردشگری می توانید در رشته های ذیل مهارتهای مرتبط با این رشته را آموزش ببینید و آینده شغلی خود را فراهم سازید . این رشته شامل مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد که جزء مهارتهای (ILO) مورد تایید مجمع جهانی کار به شمار می رود . .

توانیهای افراد در این رشته:
 • نظریه و اصول مدیریت
 • انگیزه سفر
 • عوامل محیطی و گردشگری آژانس های مسافرتی
 • مدیران بازاریابی گردشگری
 • راهنمایان تور
 • فن بیان و آداب معاشرت
 • بهداشت و کمک های اولیه
 • هنر عکاسی در طبیعت
 • زبان تخصصی گردشگری
 • اصول حسابداری گردشگران
 • طبیعت گردی و فنون آن

 

رشته های قابل ارائه:
# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
١ مدیر اکوکمپ ١۴٣٩-۵۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ١
٢ مدیر اماکن تفریحی-گردشگری ١-٩٩/٩٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ١
٣ مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی ١۴٣٩-۵۵-۰۰٢-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ١
۴ مدیر کمپینگ(تفرجگاه) گردشگری ورزشی ١۴٣٩-۵۵-۰۰٣-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ١
۵ مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ١۴٣٩-۵۵-۰۰۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٩ ٣ ۴ ١
۶ طراحی رویداد ١ ١ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٩ ٣ ۴ ١
٧ مدیریت مالی رویداد ١ ٢ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٩ ٣ ۴ ١
٨ مدیریت اجرایی رویداد ١ ٣ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٩ ٣ ۴ ١
٩ کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی ٢-١٩/٣٨/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ١ ٣ ۴ ٢
١۰ خبرنگار گردشگری ۵-٩١/٣۴/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٢ ۴ ۶ ٢
١١ انجام امکان سنجی فنی و اقتصادی رویداد ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣
١٢ زمان بندی و بودجه بندی رویداد ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣
١٣ برنامه ریزی اجرای رویداد ١ ٣ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣
١۴ برندسازی و تبلیغات رویداد ١ ۴ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣
١۵ مدیر تور ۵-٩١/٣۵/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٩ ٣ ٣ ٣
١۶ کارآفرینی در گردشگری ٣٣٣٩-۵۵-۰۰۴-١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٩ ٣ ٣ ٣
١٧ انجام فراخوان و اطلاع رسانی رویداد ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٣ ۴ ٣ ٣
١٨ انجام تشریفات رویداد ١ ٢ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٣ ٣ ۴ ٣ ٣
١٩ سرپرست کاروان های زیارتی ۵١١١-۵۵-۰٢۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ١ ١ ١ ۵
٢۰ سرپرست خدمات رفاهی قطار ٨-٣٢/٣۵/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ١ ١ ١ ۵
٢١ مهماندار قطار ٨-٣٢/٣۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ١ ١ ١ ۵
٢٢ میهماندار اتوبوس ۵١٣١-۵۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ١ ١ ١ ۵
٢٣ راهنمای گردشگری سلامت ۵-٩١/٣٧/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٢۴ امدادگری تورهای گردشگری ۵-٩١/٩٩/١/١ ١ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٢۵ راهنمای گردشگری فرهنگی ۵-٩١/٩۵/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٢۶ راهنمای تورهای زمین گردشگری(ژئوتوریسم) ۵١١٣-۵۵-۰۰۵-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٢٧ راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری ۵١١٣٢۰۵۵۰۰۴۰۰۰١ ٢ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٢٨ راهنمای تورهای ماجراجویانه ۵-٩١/٩۶/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٢٩ راهنمای زبان تخصصی گردشگری ۵-٩١/٣٢/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣۰ برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی) ۵١١۴-۵۵-۰۰١-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣١ برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه) ۵١١۴-۵۵-۰۰٢-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣٢ برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته) ۵١١۴-۵۵-۰۰٣-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣٣ برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح مقدماتی) ۵١١۴-۵۵-۰۰۴-١ ١ ۶ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣۴ برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح متوسطه) ۵١١۴-۵۵-۰۰۵-١ ١ ٧ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣۵ برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح پیشرفته) ۵١١۴-۵۵-۰۰۶-١ ١ ٨ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣۶ برقراری ارتباط با گردشگران به زبان روسی ١ ٩ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣٧ راهنمای موزه ۵-٩١/٣۰/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣٨ راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) ۵-٩١/٣۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
٣٩ راهنمایی گردشگران در مناطق دارای پوشش گیاهی ویژه ۵١١٣-۵۵-۰۰٣-١ ١ ١ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴۰ راهنمایی گردشگران کویر و بیابان ۵١١٣-۵۵-۰١٣-١ ٢ ٢ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴١ استقرار و بقا در طبیعت در شرایط دشوار ١ ٣ ۰ ۰ ٨ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴٢ راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی ندارد ١ ۰ ۰ ۰ ٩ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴٣ راهنمای عمومی گردشگری ۵-٩١/٣٣/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴۴ راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) ۵١١٣-۵۵-۰١۰-١ ١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴۵ برگزاری و اجرای اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) ٣٣٣٩-۵۵-۰۰٢-١ ١ ٢ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴۶ مدیریت و برنامه ریزی در اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) ٣٣٣٩-۵۵-۰۰١-١ ١ ٣ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴٧ برگزاری اردوی آموزشی ۵١١٣-۵۵-۰١٢-١ ١ ۴ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴٨ مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی ۵١١٣-۵۵-۰۰۴-١ ١ ۵ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۴٩ اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی ۵١١٣-۵۵-۰۰٢-١ ١ ۶ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵۰ برنامه ریزی و طراحی بسته سفر ٣٣٣٩-۵۵-۰۰٣-١ ١ ٧ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵١ عکاسی تورهای گردشگری ٣۴٣١-۵۵-۰۰١-١ ١ ٨ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵٢ اصول و فنون مذاکره ۵١١٣-۵۵-۰۰٩-١ ١ ٩ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵٣ نقشه خوانی و مسیر یابی تورهای گردشگری ١ ۰ ١ ۰ ۰ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵۴ راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) به زبان عربی ۵١١٣-۵۵-۰١۴-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵۵ راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی ۵-٩١/٩٧/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵۶ راهنمای گردشگری ورزشی ۵-٩١/٩٨/١/١ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵٧ راهنمای محلی بومی ۵١١٣-۵۵-۰۰٨-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۵ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵٨ مدیر اردوهای گردشگری ورزشی ۵١١٣-۵۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ۶ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۵٩ راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران(مشهد- قم- شیراز) به زبان انگلیسی ۵١١٣-۵۵-۰١١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ٧ ١ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۶۰ راهنمای گردشگری کودک ٢٣۴٢٣۰۵۵۰۰١۰۰۰١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ٢ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٣ ١ ١ ۵
۶١ کارمند مقدماتی فروش بلیط ٣-٩۴/۵۶/٢/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ۰ ٣ ٢ ۵
۶٢ کارمند متوسط فروش بلیط ٣-٩۴/۵۶/١/٣ ١ ۰ ۰ ۰ ٢ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ۰ ٣ ٢ ۵
۶٣ کارمند پیشرفته فروش بلیط ٣-٩۴/۵۶/١/٢ ١ ۰ ۰ ۰ ٣ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ۰ ٣ ٢ ۵
۶۴ راننده وسایل نقلیه گردشگری ٨٣٢٢-۵۵-۰۰١-١ ١ ۰ ۰ ۰ ١ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ٢ ٢ ٢ ٣ ٨
دوره ای جهت خرید انتخاب نشده است

برای شروع گفتگو از همین جا آغاز کنید!